kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1995/7709 E., 1995/8903 K.

VAKIF SENEDİ

VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN MÜTALAA

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18.HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1995/7709 1995/8903

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde vakıf senedindeki değişikliğin tescili
istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm Vakıflar
Genel Müdürlüğü vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında Tüzüğün
25. maddesinin son fıkrası hükmüne göre Türk Ticaret Kanununun 468. maddesi
gereğince kurulan vakıflardan 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici
20. maddesi hükümlerine tabi olan vakıfların vakıf senetlerinde yapılacak her
çeşit değişiklik, Vakıflar Genel Müdürlüğünün yazılı düşüncesi alındıktan ve
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının onayından sonra ancak tescil
edilebilir.
Davacı vakıf yukarıda sözü edilen vakıflardandır.
Dosya içerisinde bulunan çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının
11.4.1995 tarih ve 11385 sayılı yazısında vakıf senedinin 59. maddesine ©
fıkrası eklenmesine dair değişikliğe muvafakat etmediğini bildirmiş olduğuna
göre bu konudaki istemin reddine karar verilmesi gerektiğinin dikkate
alınmaması doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 19.9.1995 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA