kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

6. Hukuk Dairesi 1995/7661 E., 1995/7903 K.

KÖTÜYE KULLANMA

TAHLİYE DAVASI

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
Altıncı Hukuk Dairesi

E. 1995/7661
K. 1995/7903
T. 13.9.1995

ÖZET : Kiracının, kiralananı; kira süresince tam bir özenle kullanması,
komşuluk ilişkilerine uyması, kimseyi rahatsız etmemesi kuralları BK.nun 256.
maddesinde de açıklanmıştır. Dosya kapsamına göre, davalı ve eşinin tüm
davranışları kiralananı açıktan açığa kötüye kullanma olgusunu
gerçekleştirdiğinden tahliye kararı verilmesi gerekir.

(818 s. BK. m. 256)

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tahliye davasına dair karar, davacı
tarafından temyiz edilmiş olmakla; dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği
görüşülüp düşünüldü:

Dava, açıktan açığa kötü kullanma nedeniyle kiralananın boşaltılması istemine
ilişkindir. Mahkeme, davayı reddetmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz
olunmuştur.

Davacı vekili; davalının müvekkiline zaman zaman hakaret ettiğini, eşinin ise
kiralananda içki içerek apartmanda oturan diğer kiracıları rahatsız edecek
hareketler yapıp gürültü çıkartmasına ve yine davalının eşinin müvekkiline
küfür edip demirle yaralamak suretiyle ona karşı müessir fiil suçunu
işlediğini, bu nedenle davalının kiralananı açıktan açığa fena kullandığından
bahisle tahliyesini talep etmiştir.

Davalı vekili; davacının saldırgan ve küfürbaz bir kişi olduğunu,
davranışlarıyla kendisini tahrik ettiğini, açıktan fena kullanma iddiasının
gerçek dışı olduğunu savunmuştur.

Dinlenen davacı tanıkları; davalının davacıya hakaret ettiğini, davalının
eşinin de davacıyı döverek müessir fiilde bulunduğunu ve kabadayı geçindiğini
açıkca ifade etmişler ve davalının eşi Hüseyin hakkında Kuşadası Sulh Ceza
Mahkemesi’ne açılan kamu davası sonucu TCK.nun 456/4, 457/1. maddeleri
gereğince mahkumiyetine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Mahkeme olayın meydana gelmesinde, davacının tahrik edici davranışları
olduğunu gerekçe göstererek davayı reddetmiştir. BK.nun 256. maddesinde de
kiracının; kiralananı, kira süresince tam bir ihtimam dairesinde kullanması,
komşuluk ilişkilerine riayet etmesi, kimseyi rahatsız etmemesi kuralları
açıklanmıştır. Dosya kapsamına göre, davalı ve eşinin tüm davranışları
kiralananı açıktan açığa kötüye kullanma olgusunu gerçekleştirdiğinden
tahliye kararı verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddi usul ve
yasaya aykırı görüldüğünden hükmün bozulması gerekmiştir.

S o n u ç : Yukarıda açıklanan nedenle hükmün (BOZULMASINA) ve istek halinde
peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 13.9.1995 tarihinde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA