kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

10. Hukuk Dairesi 1995/7651 E., 1995/8372 K.

KUSUR RAPORU

OLAYIN OLUŞUNA UYGUNLUĞU

RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
Onuncu Hukuk Dairesi


Davacı, işkazasında malül kalan sigortalı işçi için yapılan harcamalar üzerine
uğranılan Kurum zararının rücuan ödetilmesini istemiştir.

Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteği hüküm altına almıştır.

Hükmün, taraflar avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz isteğinin
süresinde olduğu anlaşıldıktan ve tetkik hakimi tarafından düzenlenen raporla
dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar
tesbit edildi:

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici
sebeplere göre, sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Davanın yasal dayanağı, 506 sayılı Kanunun 26/1. maddesidir. Hükme esas
kılınan 11.8.1994 tarihli kusur raporunda zararlandırıcı sigorta olayının
vukuunda işveren davalıya 80, sigortalıya 20 oranında kusur verilmiştir.
Sigortalı İbrahim’in işyerinde dökümhane kısmında yaklaşık bir aydır
çalışmakta ise de, önceleri de aynı işyerinde fasılalarla çalıştığı, dökümü
yapılan parçaları döküldükleri yerden alarak çapak kısmını el arabası ile
götürdüğü, kalıplama makinelerinin altındaki galerilere giden dökümhane
tabanında bir merdiven bulunduğu, galeride yapılan boya badana nedeniyle bu
boşluğu kapayan kapağın kaldırıldığı ve bir kenarının bu nedenle açık
bırakıldığı, sigortalının doldurduğu yerden el arabasıyla geri geri gelip
gideceği tarafa dönmek isterken, bir yanı açık bırakılan merdiven girişinden
aşağı düştüğü, el arabasına yükleme yapılan yer ile merdiven girişi arasında
3 metre mesafe olduğu dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Zararlandırıcı
sigorta olayının yukarıda belirtilen subut biçimine göre, bir aydır ve daha
öncede fasılalı olarak aynı işyerinde çalışan, boya badana için merdiven
boşluğu kapağının açıldığını bilen ve dökümhanede yükleme yapılan yer ile
merdiven girişi arasındaki mesafe 3 metre olmasına rağmen mesafeyi
ayarlayamayan ve el arabası ile yükleme yerinden geri geri gelerek gideceği
yere arabayı döndürmek isteyen sigortalıya tedbirsizlik ve dikkatsizliği
nedeniyle verilecek kusur oranı 20’den fazla, ancak işverenin kusurundan az
olmalıdır.

Mahkemece yapılacak iş, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında uzman
bilirkişi heyeti marifetiyle yukarıda öngörülen esas çevresinde yeniden kusur
incelemesi yaptırıp irdeleyerek sonucuna göre karar vermekten ibarettir.

3- Davacı Kurum’un rücu alacağının tavanını teşkil eden miktarın
belirlenmesinde, zararın tesbiti aşamasında, sigortalının kaza tarihindeki
kazancı 14.10.1991 tarihli müfettiş tutanağına göre 677.905/24, 28.246.- TL.
olup buna sigortalıya yıl içinde ödenen ikramiyenin 1/12’sinin eklenerek
bulunacak miktara göre o dönemde yürürlükteki asgari ücrete fazlalık
nisbetinin saptanması gerekirken eksik inceleme ile hüküm tesisi
isabetsizdir. Giderek davacı Kurum’un, işyerinde bağıtlanmış toplu iş
sözleşmesinin varlığını iddia etmesi karşısında bu yönde araştırma yapılarak
varlığı halinde bilinen dönem kazancının belirlenmesinde toplu iş sözleşmesi
hükümleri gözönünde tutulmalıdır.

4- Sigortalı İbrahim, 1.1.1952 doğumlu olup aktif dönem zararının 60 yaşı
ikmal edeceği 1.1.2012 yılına göre belirlenmesi gerekirken, bu süreyi daha
uzun tutan hesap raporunun hükmü dayanak kılınması usul ve yasaya aykırı olup
bozma nedenidir.

O halde, tarafların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve
hüküm bozulmalıdır.

S o n u ç : Temyiz edilen hükmün yukarda açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA),
temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 10.10.1995 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA