kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

14. Hukuk Dairesi 2002/4532 E., 2002/5676 K.

ELATMANIN ÖNLENMESİ

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
14.Hukuk Dairesi
E:2002/4532
K:2002/5676
T:19.9.2002
ELATMANIN ÖNLENMESİ

(1136 sy. Avukatlık Kanunun m. 168)

Dava, mera iddiasına dayalı elatmanın önlenmesi isteğine ilişkindir.
Davacı Gelikova köyü muhtarlığı, davalı Orman İdaresinin Kabak köyünde etrafını tel örgü ile çevirerek ağaçlandırma yaptığı sahanın gerçekte kendi köyleri merası olduğunu ileri sürerek elatmanın önlenmesini istemiştir. Mahkemece, davanın ispat edilemediği gerekçesiyle reddine karar verilmiştir.
Davacı köy muhtarlığı hükmü temyiz etmemiş, davalı Orman İdaresi vekili ise hükmü sadece vekalet ücretine hasren temyiz etmiştir. 2.5.2001 tarihinde kabul edilen 4667 sayılı kanunla değişik 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 168.maddesinin son fıkrası gereğince vekalet ücretinin hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarifeye göre hesaplanması gerekir. Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi de 4.12.2001 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak hüküm tarihinden önce yürürlüğe girmiş bulunduğuna göre, Mahkemece vekalet ücretinin yeni tarifeye göre hesaplanması gerekirken dava tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre
hesaplanması yasaya aykırı olduğundan hükmün bu yönden bozulması icap eder ise de bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün aşağıdaki şekilde düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; temyiz itirazlarının kabulü ile hüküm fıkrasının 5.bendindeki “1.000.000 Tl.” ibaresinin çıkarılarak yerine “175.000.000 Tl” ibaresinin yazılması suretiyle düzeltilmesine ve hükmün bu DÜZELTİLMİŞ şekli ile ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine, 19.9.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA