kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

8. Hukuk Dairesi 2002/4509 E., 2002/5226 K.

KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI VE ZİLYETLİK

ORTA MALI

İçtihat MetniT.C.
Y A R G I T A Y
8.Hukuk Dairesi
Sayı:
Esas-2002-Karar
4509 5226


Y A R G I T A Y İ L Â M I

Mahkemesi :C Asliye Hukuk Hâkimliği
Karar Tarihi :l4.l2.200l
Esas ve Karar No :2000/280 200l/l4l5

Hasan ile Hazine aralarındaki tapu iptali ve tescil davasının kısmen kabulüne ve kısmen reddine dair C Asliye Hukuk Hâkimliğinden verilen l4.l2.200l gün ve 280/l4l5 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi Hazine vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla,dosya incelendi,gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı,dava konusu taşınmazın tapu kaydının iptali ile adına tapuya tesciline karar verilmesini istemiştir.
Davalı Hazine vekili,davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.
Mahkemece,davanın kısmen kabulüne ve kısmen reddine karar verilmesi üzerine, hükmün, kabule ilişkin bölümü davalı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı,davaya konu taşınmazın babasından mirasen intikal,taksim ve eklemeli zilyetliğe istinaden iptali ile adına tesciline karar verilmesini istemiştir.Davalı Hazine vekili, davaya konu taşınmazın Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden olduğunu ve zilyetlikle kazanılamayacağını ileri sürerek davanın reddine karar verilmesini savunmuş,mahkemece, davaya konu taşınmazın Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunmayan yerlerden olduğu,tespit gününe kadar davacı ve murisi tarafından kazanma koşullarına uygun olarak kullanıldığı gerekçe gösterilerek kadastro fen bilirkişisi Metin Yanal tarafından düzenlenen 8.l0.200l tarihli krokide B harfi ile gösterilen 7407,74 m2’lik taşınmaz bölümünün Hazine adına olan tapu kayıtlarının iptali ile davacı adına tapuya tesciline, aynı tarihli krokide A harfi ile gösterilen taşınmaz bölümü hakkındaki davanın reddine karar verilmiştir.
Davaya konu l38 ada 99 parsel 28.8.l996 tarihinde yapılan kadastro çalışmaları esnasında, 40 nolu Toprak Tevzi Komisyonunun 2195 mer’a parseline tekâbül etmesine karşın Kelhasan Köyü’nün l992 yılında Belediye olması ve davaya konu taşınmazın nazım imar plânı içerisinde kalarak 3l94 sayılı İmar Yasasının ll. maddesi gereğince mer’a vasfının ortadan kalkması sebebi ile ve arsa vasfı ile Hazine adına tespit ve tescil görmüştür.
Mahkemece, taşınmaz başında yapılan 4.l0.200l günlü keşfi takiben teknik bilirkişi alınan 8.l0.200l tarihli bilirkişi raporu ve krokiye göre, davaya konu taşınmaz Toprak Tevzi Komisyonu 2l95 mer’a parseli içerisinde kalmaktadır.Yine Toprak Tevzi Komisyonunun 2l.ll.l960 tarih ve l97 nolu Mer’a Norm kararına göre, 2195 parsel komisyonca Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki mer’a nitelikli araziden ayrılarak orta malı mer’a olarak tahsis edilmiştir.Adı geçen belgeler ve bilirkişi raporu karşısında davaya konu taşınmazın evveliyatının da mer’a olduğu anlaşılmaktadır.Mer’alar Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kamu malı niteliğinde orta mallarından olup, özel mülkiyete konu edilemezler.Kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik yolu ile de kazanılmaları mümkün değildir.Bu sebeple davanın reddine karar verilmesi gerekirken mahkemece değişik düşüncelerle kısmen kabulüne karar verilmiş olması doğru değildir.
Davalı Hazine vekilinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde olduğundan kabulü ile hükmün kabule ilişkin bölümünün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA l.7.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA