kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

19. Hukuk Dairesi 2002/4495 E., 2003/1319 K.

ÇEK İPTALİ

DAVAYA MÜDAHALE

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
19.HUKUK DAİRESİ
B A Ş K A N L I Ğ I

Esas Karar
2002/4495 2003/1319
Y A R G I T A Y İ L A M I
Mahkemesi : Kozan 1.Asliye Hukuk Mahkemesi
Tarih : 29.3.2002
Nosu : 73-85
Taraflar arasındaki çek iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı vekilince duruşmalı, davalı müdahil vekilince de duruşmasız olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde taraflardan kimse gelmemiş olduğundan incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz dilekçelerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı Taner 26.2.2001 tarihli dilekçesi ile hasımsız olarak açtığı bu davada arabanın torpido gözünden iki adet boş imzasız çek yaprağının çalındığını belirterek çeklere ödeme yasağı konulmasını, çeklerin iptalini ve çeklerle borçlu olmadığının tespitini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, ibrazı halinde çek bedellerinin ödenmemesi için tedbir kararı verilmiş, bunun üzerine Zeki çeklerin hamili olduğunu ve ticari ilişki nedeniyle keşideci tarafından kendisine verildiğini ileri sürerek ödeme yasağının kaldırılmasını istemiştir.
Mahkeme menfi tespit davası gibi inceleme yaparak, çeklerdeki imzanın davacının eli ürünü olduğundan davanın reddine, % 40 tazminatın davacıdan alınarak müdahile verilmesine karar vermiş, hüküm davacı vekili ile müdahil vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Keşidecinin çeki zayi etmesi halinde TTK.nun 711/son maddesinin keşideciye tanıdığı imkan, muhatabı çeki ödemekten men etmektir. Çekin iptalini lehdar veya hamil isteyebilir. Keşidecinin, çek iptali davası açma hakkı bulunmadığından ve çek hamili ortaya çıktığından, davanın konusuz kaldığından karar oluşturulmasına yer olmadığına karar verilmesi gerekirken, yargılamaya devam edilerek yazılı şekilde karar verilmesi isabetli olmadığı gibi, hükmün taraflara yönelik olarak kurulacağı, davanın hasımsız olarak açıldığı, Zeki’nin davaya müdahale dilekçesi vermesinin ona taraf sıfatı kazandırmayacağı da gözetilmeden hüküm kurulması da kabul şekli itibariyle doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre müdahil vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine 21.2.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA