kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

6. Hukuk Dairesi 2002/4959 E., 2002/5294 K.

PAYLAŞMA DAVASI

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
6.Hukuk Dairesi
ESAS KARAR
4959 5294
Y A R G I T A Y İ L A M I
MAHKEMESİ :Silivri Sulh Hukuk Mahkemesi
ESAS NO :1999/558
KARAR NO :2002/162
KARAR TARİHİ :4.3.2002
Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı ortaklığın giderilmesi davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, bir adet taşınmazın ortaklığının giderilmesine ilişkindir.Mahkemece taşınmazın satışı suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı vekili dava dilekçesinde dava konusu 1436 No’lu parselin taşınmazın ½ hissesi diğer davacı Muhammet’e ait iken tapu iptali ve tescili davası sonucu diğer davacı Osman adına tesciline karar verildiğini hükmün kesinleşmesine rağmen tapuda intikalin yaptırılmadığını bu nedenle Muhammet’in da davada taraf olarak gösterildiğini davalının da taşınmazda ½ oranında paydaş olmasına rağmen taşınmazın tasarrufu konusunda anlaşmadıklarını belirterek taşınmazın satışı suretiyle ortaklığın giderilmesini istemiştir.
Davalı vekili Muhammet’in dava tarihinde taşınmazda paydaş olmaması sebebiyle taşınmazla bir ilgisinin bulunmadığını Osman’ın payının da tapuya tescil edilmediğinden davanın reddinin gerektiğini taşınmazlar üzerindeki muhtesatlarla davacıların bir ilgisinin olmadığını taşınmazların taksiminin de kabil olduğunu beyan etmiştir.
Davacı Osman tarafından diğer davacı Muhammet aleyhine açılan tapu iptali ve tescili davasında Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi 30.9.1998 tarih ve 1998/397 esas 1998/562 karar sayılı kararla tapu paydaşı Muhammet’in dava konusu taşınmazdaki ½ payının iptali ile davacı Osman adına tesciline karar vermiş ve bu hüküm 25.12.1998 tarihinde kesinleşmiştir.Ortaklığın giderilmesi hükmünden önce kesinleşen tapu iptali ve tescil ilamının tapuya tescili gerekir.Hükmün tapuya tescilinin sağlanması için davacıya süre verilmesi ve bundan sonra esas hakkında hüküm kurulması icap ederken kesinleşen ilama göre tapu kaydı oluşturulmadan satış kararı verilmesi hatalı olmuştur.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle temyiz itirazlarının kabulü ile H.U.M.K.nun 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 10.9.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA