kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 2002/4959 E., 2002/6354 K.

TEBLİGATIN GEÇERLİLİĞİ

İçtihat Metni

T.C
Y A R G I T A Y
18.HUKUK DAİRESİ

E.2002/4959
K.2002/6354
T.03.06.2002

Dava, tebliğ tarihine göre süresinde açılmadığı gerekçesi ile reddedilmiş ise de, davacı vekili yargılamanın tüm aşamalarında davacılarla ilgili tebligat işlemlerinin geçersiz olduğunu ileri sürmüş ve buna ilişkin belgeler (konutta kalanlara ait kimlik bildirme belgesi) ibraz etmiştir.
Mahkemece, kendilerine bizzat tebligat yapılan davacılar Or. Ö. ve Ok.Ö. tarafından açılan davanın süresinde olmadığının belirlenmesi ve bu davacılar yönünden davanın reddinde bir isabetsizlik yok ise de, tebligat evrakı bizzat tebliğ edilmeyen davacılarla ilgili olarak tebliğ işleminin geçerli olup olmadığı hususunda herhangi bir araştırma yapılmamış olması doğru görülmemiştir.
Tebligat Yasasının 16 ve tüzüğün 22. maddesine göre muhatap yerine yakınına tebligat yapılabilmesi için muhatabın, tebligatı alan kişi ile birlikte ve aynı çatı altında oturmakta olması zorunludur. Tebligatı alan kişi, muhatap ile aynı adreste oturmuyor ise tebligatın usulsüz olduğu kabul edilmelidir.
Öte yandan davacılardan F. Ö. adına çıkartılan tebliğ evrakındaki imzanın, muhataba ait olmadığı ileri sürülmekte olduğundan bu hususta da gerekli inceleme ve araştırma yapılmalı ve hasıl olacak sonuca göre tebligatın geçerli olup olmadığı saptanmalıdır.
Eksik inceleme ile tebligatların geçerli olduğunun kabulü ve davanın süresinde açılmadığı gerekçesi ile reddi doğru değildir.
Kabul şekline göre de; Milli Eğitim Bakanlığı aleyhinde açılan davanın husumetten reddi gerektiğinin düşünülmemiş olması da usul ve yasaya aykırıdır.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 3.6.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA