kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

16. Hukuk Dairesi 2002/4927 E., 2002/4673 K.

DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI

USULSÜZ TEBLİGAT

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
16. Hukuk Dairesi
Sayı:
Esas 2002 Karar
4927 4673
YARGITAY İLAMI

Mahkemesi :P Asliye Hukuk Mahkemesi
Tarihi :23.10.2001
Nosu :1996/150-53
Davacı :S.S.K Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal amaçlı
Kooperatifler Birliği
Davalı :Hazine vs.

Taraflar arasında genel kadastro ile oluşan tapunun, tapu kaydına dayanarak açılan tapu iptali davası sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Kadastro sırasında 3833, 182 ada 1 parsel sayılı 1.076823, 26434 metrekare yüzölçümündeki taşınmazlar mer’a olarak sınırlandırılmıştır. Davacı Kooperatif 17.11.1976 tarih 56 nolu tapu kaydının 2830 parsele revizyon gördüğünü, bununla ilgisi olmadığını tapu kayıtlarının 3833 ve 182 ada 1 parselin bir kısmını kapsadığına dayanarak dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 409.maddesi gereğince açılmamış sayılmasına karar verilmiş; hüküm, davacı Kooperatif vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Mahkemece 18.9.2001 tarihli oturumda davacı vekilinin mazereti kabul edilerek duruşma gününü kalemden öğrenmesi gerektiği belirtilmiştir. Mazeret dilekçesi kabul edildiğine göre duruşma gününün usulen vekile tebliğ edilmesi zorunludur. Mazeret dilekçesinde duruşma gününün kalemden öğrenileceğine ilişkin bir açıklama da bulunmamaktadır. Duruşma günü usulen tebliğ edilmediğinden 23.10.2001 tarihli oturumda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 409/5. maddesi gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi doğru değildir. Hal böyle olunca; uyuşmazlığın esası hakkında hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde davanın usulü yönünden karara bağlanması doğru bulunmadığından temyiz itirazlarının bu nedenle kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 16.5.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Başkan Üye Üye Üye Üye

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA