kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1997/1192 E., 1997/1853 K.

ISKAT

MİRAS

MİRASÇI NASBI

VASİYET

 

İçtihat Metni

 

T.C.

Y A R G I T A Y

2.Hukuk Dairesi

Sayı :

Esas Karar Y A R G I T A Y İ L A M I

97/1192 97/1853

20.2.1997

 

Özet:Tüm mal varlığının başka birine vasiyet edilmesi, kanuni

mirasçının ıskat edildiğini göstermez.

Taraflar arasındaki davanın bozmaya uyularak yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

1-Dosyadaki yazılara, bozmaya uygun işlem ve araştırma yapılmış

olmasına, delillerin takdirinde bir yanlışlık bulunmamasına göre davacının

aşağıdaki bendin kapsamı dışında temyiz itirazları yersizdir.

2-Murisin tüm mal varlığını davalıya vermiş olması karşısında, yapılan

tasarrufun, mirasçının mirastan ıskat edildiğini göstermez. Bir ölüme bağlı

tararrufun ıskat olarak kabulü için muayyen mirasçının ıskat edildiğini

gösteren irade açıklamalarını taşıması gereklidir. Kaldıki murisin ölüme

bağlı tasarrufu ıskat olarak kabul edilse dahi sebebi gösterilmeyen veya

ispat edilmeyen ıskatın Medeni Kanunun 459/2. maddesi gereğince tasarruf

nisabi miktarının infazı gerekir. Davanın tenkise ilişkin bölümü incelenerek

karar verilmesi gerekirken bu yön gözetilmeden hüküm tesisi doğru değildir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple

BOZULMASINA, davacının diğer temyiz itirazlarının yukarıda 1. bentte

gösterilen gerekçe ile REDDİNE, temyiz peşin harcının yatırana geri

verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 20.2.1997

 

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA