kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1997/1114 E., 1997/2288 K.

BOŞANMA

İSTEK

İSTEKLE BAĞLILIK

YOKSULLUK NAFAKASI

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı :

Esas Karar Y A R G I T A Y İ L A M I
97/1114 97/2288
3.3.1997

Özet:Açık istek olmadan yoksulluk nafakası hükme bağlanamaz. Bu
açıklık miktar belirlemesini de kapsar.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun
sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre
aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Medeni Kanunun 144. maddesi gereğince yoksulluk nafakası
verilebilmesi için bu konuda açık istek bulunması gerekir (Y.2.H.D. 18.1.1991
tarih 13114-2776 S. Kararı). Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 74. maddesi
uyarınca hakim istekten fazlaya hükmedemeyeceğinden bu açıklık miktar
belirtilmesini kapsar. Davalının miktar da belirtmek suretiyle bir yoksulluk
nafakası isteği olmadığından mahkemece taraflar arasında kesin hüküm
oluşturacak şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
S O N U Ç : Temyiz edilen kararın 2. bentte gösterilen sebeple
BOZULMASINA, sair temyiz itirazlarının 1. bentte gösterilen sebeple reddi ile
hükmün tedbir nafakası ile ilgili bölümünün ONANMASINA temyiz peşin harcının
yatırana geri verilmesine oyçokluğuyla karar verildi. 3.3.1997


MUHALEFET ŞERHİ

Yoksulluk nafakası maddi manevi ödence istekleri boşanmanın eki (feri)
niteliğinde isteklerdir. Boşanmanın eki niteliğinde olan isteklerde isteğin
açıklanmış olması yeterlidir. Miktarının takdiri hakime aittir. Hakim uygun
görürse taraflardan bu konuda ek bilgiler alabilir.
Davalı yoksulluk nafakası isteyeni açığa vurmakla yetinmiş ise hakimin
miktar konusunda bilgi alması sonucuna göre karar vermesi gerekir.
Bu itibarla hükmün yoksulluk nafakası yönünden esastan incelenmesi
gerekir.
Sayın çoğunluğun oluşan görüşlerine katılmıyoruz.

Üye Üye

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA