kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 2002/4053 E., 2002/6713 K.

KAMULAŞTIRMA BEDELİ ÜZERİNE TEDBİR KONULMASI

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
18.Hukuk Dairesi

E.2002/4053
K.2002/6713Kamulaştırma Kanununun 4650 Sayılı Yasayla değişik 10.maddesinin 8.fıkrasında, hak sahibi belli olan taşınmazlar yönünden, herhangi bir kayıt ve koşula bağlı tutulmadan, mahkemece kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen miktarın peşin ve nakit olarak hak sahibi adına bankaya yatırılması için idareye 15 gün süre verilmesi, bedelin yatırılmasından sonra da taşımaz malın idare adına tesciline ve kamulaştırma bedelinin hak sahibine ödenmesine karar verilmesi öngörülmüş olup, mahkemenin kamulaştırma bedeli üzerinde, kararın kesinleşmesine kadar tedbir koyup bunun hak sahibine ödenmesini ertelemesi mümkün bulunmamaktadır. Hak sahibinin tespit edilememesi durumunda ancak, bedelin ileride ortaya çıkacak hak sahibine verilmek üzere bankada üçer aylık vadeli hesapta bloke edilip ödemenin ertelenmesi, Yasanın anılan maddesi hükmü uyarınca söz konusu olabilecektir. Olayımızda ise hak sahipleri bellidir.
Hal böyle iken mahkemece kamulaştırma bedeli olarak belirlenen miktarın mevduat hesabına yatırılması ve bu bedelin hak sahiplerine kararın kesinleşmesinden sonra ödenmesi yolunda hüküm kurulmuş olması doğru değil ise de, temyiz eden tarafın sıfatı gözetildiğinde bu husus bozma nedeni yapılmayıp yanlışlığa değinilmekle yetinilmiştir.
Ancak;
1-İl tarım müdürlüğünden gelen veri listesinde bilirkişi kurulunca münavebeye alınan kavunun dekar başına ortalama verimi 1800 kg iken ek raporda 2000 kg. alınmak suretiyle taşınmazın zemin değerinin yüksek tesbit edilmiş olması
2-Takdir komisyonu ve bilirkişi raporuna göre taşınmaz üzerinde 5 tane 10 yaş kavak, 3 tane 10 yaş çınar, 20 tane 10 yaş söğüt ağaçlarının enkazı mal sahibine bırakılmıştır. Bu ağaçların saptanan yaşı itibariyle kesim çağına ulaşmış olduklarından enkaz değerleri nihai net üretim gelirine eşit bulunacağından yetişkin kavak, çınar ve söğüt ağaçlarının davalıya bırakılmasıyla, ağaçların zemine artı değer katkılarının artık söz konusu olamayacağının dikkate alınmamış olması,
3-Bundan ayrı yine taşınmaz üzerinde 4 yaşında 205 adet kavak ağacı mevcut olup bu ağaçların normal sıklıkta kaplayacakları alanın kapama kavaklık olarak kabul edilip bu nitelikleri itibarıyla, bunlardan artan kesimin ise açık tarım arazisi olarak ayrı ayrı getireceği net gelir üzerinden bilimsel yolla değerlerinin tesbit edilmesi gerekirken kavak ağaçlarına maktu değer belirlenerek taşınmazın tamamının tarım arazisi olarak değerlendirilmesi doğru değildir. Kapama kavaklık değerinin tesbiti yönünden kavakların bir yılda hasat edilemeyeceği gözönünde tutularak, kaç yılda kesim durumuna geleceği bilimsel şekilde ortaya konup, bunların brüt değeri bulunup, kamulaştırma tarihinden (değerlendirme tarihi) kesim zamanına kadar yapılması gerekecek masraflar da brüt değerden düşülerek kavakların kesim durumuna geldiği tarihdeki net değeri bulunup bu değer, kavakların kesim durumuna gelmesi için geçecek yıl sayısına bölünmeli ve bu suretle bir yıllık net gelir bulunduktan sonra bilimsel formül uygulanmak suretiyle (tarım arazisi formülü) kamulaştırma parası saptanması gerektiğinin dikkate alınmaması,
4-Tesbit ve tescile ilişkin davanın niteliğine göre karar harcının ve vekalet ücretinin maktu tarifeler üzerinden hesaplanması gerekirken komisyonca belirlenen değer ile mahkemenin saptadığı değer arasındaki fark üzerinden nisbi harca ve davalı yararına nisbi vekalet ücretine hükmedilmesi,
5-Kendisini vekil ile temsil ettirmiş olan davacı idare yararına maktu tarife üzerinden avukatlık ücretine hükmedilmesi gerektiğinin dikkate alınmamış olması,
Doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 11.6.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA