kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

14. Hukuk Dairesi 2002/4033 E., 2002/4455 K.

GEÇİT HAKKI KURULMASI

İçtihat Metni

T.C
Y A R G I T A Y
14.Hukuk Dairesi
E:2002/4033
K: 2002/4455
T: 6.6.2002

(743 sy. Türk Medeni Kanunu m. 671)
( 4721 sy. Türk Medeni Kanunu m. 747)

Dava, geçit hakkı tesisine ilişkindir. Davacılar, batıdaki genel yola ulaşmak amacıyla 27 ve 29 parsel sayılı taşınmazları lehine davalı taşınmazları aleyhine geçit kurulmasını istemişlerdir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, aleyhine geçit kurulan taşınmaz maliklerinden davalı Muhittin Çakaloğlu hükmü temyiz etmiştir.
Dava, açıldığı tarihte yürürlükte bulunan 743 sayılı Türk Medeni Kanununun 671. maddesi uyarınca geçit hakkı kurulmasına ilişkindir. Anılan maddeye göre; geçit hakkı davalarını genel yola bağlantısı bulunmayan (geçit yoksunluğu-mutlak geçit ihtiyacı) ya da yolu bulunmasına rağmen, bu yol ihtiyacını karşılamayan (geçit yetersizliği- nispi geçit ihtiyacı) taşınmaz malikleri açabilir. Somut olayda; dosya içerisindeki pafta sureti ve krokilerin incelenmesinde, kuzeyden güneye doğru inen ve lehine geçit istenen taşınmazlardan 27 sayılı parselin kuzeyinde son bulan bir kadastrol yol olduğu görülmektedir. Ayrıca 27 sayılı parselin güneyinde tescil harici bırakılan bir dere ile, doğusunda tescil harici araziler mevcuttur. Mahkemece, öncelikle kuzeydeki kadastrol yoldan genel yola çıkma olanağı bulunup bulunmadığı, paftada dere olarak gösterilen yerlerin geçite elverişli “kuru dere” vasfında olup olmadığı, davacının bu dereden ve doğudaki tescil harici yerlerden geçerek genel yola ulaşma imkanı olup olmadığı araştırılarak 27 parsel sayılı taşınmaz lehine zorunlu geçit hakkı tesisi koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği tespit edilmeli, sonucuna göre bir karar verilmelidir.
29 parsel sayılı taşınmazla ilgili olarak da; yukarıda belirtilen hususların açıklığa kavuşturulmasından sonra bu parsele yol verme olanağı bulunan civardaki tüm taşınmazların durumu yeniden değerlendirilmelidir. Mahkemece, bu yönlere riayet edilmeksizin eksik inceleme ve araştırmaya dayalı olarak, yazılı şeklide hüküm tesisi doğru görülmemiştir.
SONUÇ. Yukarıda açıklanan nedenlerle, temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde yatırana iadesine, 6.6.2002 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA