kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 2002/4025 E., 2002/4744 K.

GENEL GİDERLERDEN SORUMLULUK

İçtihat Metni

T.C
Y A R G I T A Y
18.HUKUK DAİRESİ

E. 2002/4025
K. 2002/4744
T. 25.04.2002

Dava, ortak gider alacağı ile ilgili icra takibine itirazın iptali istemine ilişkindir.
Mahkemece, kat malikleri genel kurul karar defterinde salt yönetim seçimi ile ilgili kararların yer aldığı, işletme projelerinin kat maliklerine tebliğ edilmediği ve işletme defterinin gerekli özen gösterilerek tutulmadığı, bu nedenlerle kimlerin ödemede bulunduklarının anlaşılamadığı, böylece bilirkişi raporlarında belirtilen miktar kadar davalının borçlu olduğunun tesbit edilemediği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
Kat Mülkiyetli ana taşınmazda ortak giderlerin tahsili için açılan böyle bir davada davalı tarafın ortak gider borcunun bulunup bulunmadığının belirlenmesi açısından öncelikle yönetimin tuttuğu defter, belge ve diğer kayıtlar göz önünde bulundurulacağı gibi diğer her türlü yasal kanıtlarda dikkate alınmalıdır. İşletme projesinin kat maliklerine tebliğ edilip kesinleşmemiş olması ya da işletme defterinin tutulmasında gerekli özenin gösterilmemiş bulunması, kat maliklerini ve onların bağımsız bölümlerinde kira sözleşmesine yada başka bir nedene dayanarak sürekli oturanları ortak gider borcunu ödeme sorumluluğundan kurtarmaz. O halde, icra takibine konu olan ve davalı kat malikine tebliğ edilen ödeme emrinde yazılı bulunan ortak gider borcunun varlığı yöntemince saptandığında Mahkemece davanın kabulüne karar verilmelidir.
Dosyada toplanan belge ve bilgilere özellikle bilirkişiler tarafından düzenlenen raporlara göre davalının site yönetimine ortak gider borcu olduğu anlaşılmaktadır. Saptanan miktarın içinde davacının yargılama sırasında davalı yönünden vaz geçtiği demirbaş (otopark ve logar) giderleri de bulunmaktadır.
4.12.2001 günlü bilirkişi raporunda demirbaş giderleri dışında davalının 34.583.333 TL. asıl ve 56.441.294 TL. gecikme tazminatı olmak üzere toplam 91.029.621 TL. borcu bulunduğu açıkça saptandığından yukardaki açıklamalarda göz önünde tutularak davanın buna göre kabulüne karar vermek gerekirken yazılı gerekçeyle reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 25.4.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA