kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

11. Hukuk Dairesi 2002/3988 E., 2002/6575 K.

ANONİM ŞİRKET

İçtihat Metni

T.C.
YARGITAY
ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ
ESAS KARAR
2002/3988 2002/6575
YARGITAY KARARI

MAHKEMESİ :Samsun Asliye 1. Hukuk Mahkemesi
GÜNÜ :12.02.2002
SAYISI :2000/600-2002/46
Taraflar arasında görülen davada Samsun Asliye 1. Hukuk Mahkemesi’nce verilen 12.02.2002 tarih ve 2000/600-2002/46 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi duruşmalı olarak taraflar vekilleri tarafından istenmiş olmakla, duruşma için belirlenen 25.06.2002 günde davacı avukatı ile davalı avukatı gelip, temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraflar avukatları dinlenildikten sonra, duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirketteki hisselerini devri karşılığı davalıların protokolle üstlendikleri edimleri yerine getirmediklerini ileri sürerek, “B...” ibaresinin davalı unvanından çıkarılarak kullanılmasının menini ve toplam 3.930.770.000._ TL sının faiziyle davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekili, protokollerdeki imzaların şirketi bağlamadığını ve unvan değişikliği şartlarının oluşmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, toplanan delillere göre, protokollerin tarafları bağlayıcı olduğu ve bir kısım hükümlerinin yerine getirildiği gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne, “B...” ibaresinin davalı unvanından çıkarılmasına, 842.770.000._ TL sının faiziyle davalılardan tahsilin, diğer istemlerin reddine karar verilmiştir.
Kararı, taraflar vekilleri temyiz etmiştir.
1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Dava, protokole dayalı olarak unvandan sözcük terkini ve alacak istemine ilişkindir.
Davacı, davalı şirket yetkilisi ile yaptığı protokol ile, bu şirketteki hisselerini devri karşılığında, şirket unvanındaki kendi soyadının çıkarılması ve belirlenen para miktarının ödenmesinin kararlaştırıldığını ileri sürmüş, davalı şirket ise, unvan değişikliğinin ancak TTK’nda belirtilen kurallar dahilinde mümkün bulunduğunu savunmuştur.
TTK’nun 51. maddesi uyarınca, ticaret unvanı işletmeden ayrı olarak başkasına devredilemez. Protokolde sözü edilen ise, anonim şirket unvan değişikliği taahhüdüdür. Anonim şirkette ticari işletme unvan değişikliğinin ancak anasözleşme değişikliği ile gerçekleştirilebileceği açıktır. Protokollere davalı şirket adına imza attığı belirtilen M. Hakan , davalı şirket yönetim kurulunun 29.9.1998 tarihli kararı ile üç yıl süreyle dışardan genel müdür olarak atanmıştır. TTK’nun 342. maddesi uyarınca ise, dışardan atanan genel müdürler, şirket muamelelerinin icra safhasına taalluk eden kısmı ile görevlendirilirler ve anasözleşme değişikliği taahhüdü bu kapsam içinde yer almamaktadır. Öte yandan, söz konusu protokoller, şirket kaşe ve unvanı altında değil, salt M. Hakan’ın adı ve imzası açılarak düzenlenmiştir.
Mahkemece açıklanan hususlar nazara alınarak, protokoldeki unvan değişikliği taahhüdünün geçerli olup olmadığının saptanması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, salt protokol metnine bağlı kalınarak yazılı şekilde hüküm tesisi yerinde görülmediğinden kararın bu nedenle davalılar yararına bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalıların temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalılar yararına BOZULMASINA,4.960.000.-lira temyiz ilam harcından peşin harcın mahsubu ile temyiz eden davacıdan alınmasına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden davalılara iadesine, 250.000.000-lira duruşma vekillik ücretinin davacıdan alınarak, davalıya verilmesine, 25.06.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA