kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1997/10358 E., 1997/11683 K.

BİRDEN ÇOK YAPIDA UYGULANACAK ÖZEL HÜKÜMLER

ESKİ HALE GETİRME VE TAHLİYE

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18.HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1997/10358 1997/11683

Y A R G I T A Y İ L A M I


Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Dava dilekçesinde ana gayri menkulün ortak yerlerinden, ana gayri
menkule dahil (D) blok altındaki dükkanda kiracı olarak dükkanı çalıştıran
davalının tahliyesi, D blok kat maliklerinin aldığı karara istinaden yönetici
tarafından istenmiştir.
Dava konusu yerin benzer nitelikte bir çok dükkanın yapıldığı ve
kiraya verildiği ana yapının ortak yerlerinden olduğu, mimari projede bu
yerlerin boşluk ve sığınak olarak yer aldıkları, ancak bina inşa edilirken bu
dükkanların yapıldığı ve öteden beri kiraya verildikleri anlaşılmaktadır.
Kat Mülkiyeti Kanununun ek 3. maddesinin c bendine göre blok yapılarda
bunlardan yalnız birine ilişkin sorunların çözümlenmesinde kat malikleri
kurulu o blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşur. Davacı D blok
maliklerinin kararına istinaden bu davayı açmış ise de ana gayri menkulde
başka blokların da bulunduğu ve dava konusu yerin 1984 yılında, henüz kat
mülkiyeti tesis edilmeden önce kooperatif yönetimince kiraya verilmiş olduğu
göz önünde bulundurulduğunda bunun yukarıda sözü edilen ek 3. maddenin c
bendinde yer alan yalnız D bloka ait bir sorun olmadığı tüm ana gayri menkulü
ilgilendiren bir keyfiyet olduğu anlaşılmaktadır. O nedenle, dükkanların
kiraya verilmesi keyfiyeti yalnız (d) blok sahibini değil ana gayri
menkuldeki tüm kat maliklerini ilgilendirdiğinden öteden beri mevcut bir
uygulamaya son verilmesine yalnız “D” blok maliklerinden oluşan ve irtifak
halinde olmadıkları da anlaşılan kat malikleri kurulu karar veremez.
Kat maliklerinin her biri projeye aykırı olarak inşa edilen yerlerin,
ana yapıya zarar vermemesi ve başkalarının haklarını haleldar etmemesi
koşuluyla diğer kat malikleri aleyhine açacağı davayla bu yerlerin projeye
uygun hale getirilmesini isteyebilir ise de, dava yalnız kiracıya karşı
açılmış ve dava dilekçesinde istenen husus, projeye uygun eski hale getirme
olmayıp, kat maliki bulunmayan davalı kiracının tahliyesidir.
Projeye uygun eski hale getirme istemi bulunmadığına ve esasen davalı,
böyle bir davanın muhatabı olamayacağına göre dava sırf kira sözleşmesi
uyarınca gayri menkulde kiracı olan davalının tahliyesine yöneliktir.
Ana gayri menkuldeki ortak yerlerin, ortak hizmete özel olarak tahsis
edilmiş olmadıkça ana gayri menkule gelir sağlamak amacıyla ve kat
maliklerinin muvafakatıyla kiraya verilmesinde yasaya aykırılık yoktur. O
halde kat maliklerince (veya bağımsız olarak herhangi bir kat malikinin
açacağı dava ile) taşınmazın projeye uygun hale getirilmesi, mevcut
dükkanların yıkılarak projeye uygun yeniden inşasına (projede boşluk ve
sığınak olan) karar verilip bu konuda dava açılmadıkça davalının Kat
Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre tahliyesi istenemez.
Bu durumda 6570 Sayılı Kanuna ve oradaki koşullara dayalı bir dava
bulunmadığına göre, yalnız tahliye istemini içeren davanın reddine karar
verilmesi gerekirken, davalının tahliyesine karar verilmesi doğru
görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 4.12.1997 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA