kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1997/10296 E., 1997/11279 K.

KAMULAŞTIRMA

TAKDİR EDİLEN BEDEL İLE BİLİRKİŞİNİN BULDUĞU BEDEL ARASINDA ORANSIZLIK

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18.HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1997/10296 1997/11279

Y A R G I T A Y İ L A M I


Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Kamulaştırma Kanununun 15. maddesinin 11. fıkrası hükmü ve Yargıtay
uygulamaları uyarınca dava konusu taşınmaz için takdir edilen bedel ile
bilirkişilerin bulduğu bedel arasında önemli oransızlık mevcut ve bu husus
yeniden bilirkişi kurulu oluşturmasını gerekli kılar ise de, arttırıma konu
olan meblağ, yeniden keşif ve bilirkişi heyeti oluşturulması giderlerinin
yapılmasına cevaz verecek miktarda olmadığı da dikkate alındığında bu husus
bozma nedeni sayılmamıştır.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı deliller ile kanuni gerektirici
sebeplere göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usule ve
kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 25.11.1997 gününde oybirliğiyle karar
verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA