kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1997/10250 E., 1997/11684 K.

KAT MÜLKİYETİ KURULARAK ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ VE GEREKLİ BELGELER

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18.HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1997/10250 1997/11684

Y A R G I T A Y İ L A M I


Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya içinde
pul olmadığından duruşma isteği reddedilerek dosyadaki bütün kağıtlar okunup
gereği düşünüldü:
Dava konusu anayapının korunacak eski eser niteliğinde olduğu,
orijinal projesi bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu yapı, inşa edilmiş olduğu
eski tarih itibariyle 2981 Sayılı Kanunun geçici 2. maddesi kapsamında imar
mevzuatına uygun inşa edilerek kullanım izni alınmış yapı olarak kabul
edilir.
O nedenle mevcut durumu yansıtan (imar mevzuatına aykırı olmamak
koşuluyla) röleve projeye dayanılarak Kat Mülkiyeti Kanununun 10. maddesinin
son fıkrasında öngörülen biçimde bağımsız bölümler paydaşlara tahsis
edilebilir.
Daha sonra yine Anıtlar Yüksek Kuruluna onaylatılmış bir projenin
mevcut olduğu, ancak belediyenin bu projeyi onaylamaya bir engel olmadığı
halde tarafların gelmediğinin bahisle onaylamadığını bildirdiği
anlaşılmaktadır. Kat Mülkiyeti Kanununun 10. maddesinin son fıkrasının
uygulandığı hallerde, 12. maddede öngörülen belgelerin mahkemece resen
tamamlattırılması söz konusu olduğundan, yukarıda 1991 yılında onaylanan
projeyle yetinilmediği takdirde, Anıtlar Yüksek Kurulunun onayını da almış
bulunan belediyedeki projenin de onaylanarak gönderilmesi konusunda
belediyeye resen müzekkere yazılarak her iki proje karşılaştırılıp yapının
fiili durumuna uygun olanı esas alınarak bağımsız bölümlerin paydaşlara
tahsisi konusunda bilirkişilerden rapor alınmalı, taksime esas alınan proje,
12. maddedeki belge olarak tapuya ibraz edilmek üzere belirlenmeli ve bu
suretle hükmüne uyulan bozma ilamı yerine getirilmelidir.
Yukarıda açıklandığı gibi dava konusu yapı belirtilen yasa hükmü
uyarınca imar mevzuatına uygun inşa edilerek kullanma izni alınmış yapı
olarak kabul edileceği ve mevcut durumunun fiili durumu yansıtan röleve proje
yeterli olduğu halde, tadilat projesinin verilmediği gerekçesi ile satışa
karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 4.12.1997 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA