kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1997/10249 E., 1997/11409 K.

ESKİ HALE GETİRME VE TAHLİYE

KAT MÜLKİYETİ

İçtihat Metni

 

T.C.

Y A R G I T A Y

18.HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR

1997/10249 1997/11409

Y A R G I T A Y İ L A M I

 

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki

bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Dava konusu bağımsız bölüm tapuda depolu dükkan olarak kayıtlıdır.

Böyle bir bağımsız bölümün pasta, börek imalathanesi olarak kullanılmasında

ilke olarak ve doğrudan yasa hükmünden kaynaklanan bir aykırılık yoktur.

Ancak; Kat Mülkiyeti Kanununun 18. maddesi hükmü gereği, bu faaliyette

bulunulurken diğer bağımsız bölümlerde oturanların rahatsız edilmemeleri,

rahatsızlık veren durumlar var ise, bunların giderilmesi için tedbirler

alınması gerekir. İcra edilen faaliyetin verdiği rahatsızlık tüm bu önlemlere

rağmen giderilemez ise ve rahatsızlık, yapılan işin niteliğinden

kaynaklanıyorsa komşular buna tahammül etmek mecburiyetinde olmadıklarından,

o zaman icra edilen faaliyete son verilmelidir. Somut olayda, tapuda depolu

dükkan olarak kayıtlı bağımsız bölümün pasta ve börek imalathanesi olarak

projede yer almadığı anlaşıldığından bunun gerektirdiği havalandırma, baca

vesair tesislerin bulunmaması nedeniyle komşulara vereceği rahatsızlığın

giderilmesi mümkün olmayacak ise bu faaliyete son verilmesi gerekir.

Dava dilekçesinde davacı yapılan faaliyetin (pasta, börek imalatı ve

pişirilmesi) verdiği rahatsızlığı öne sürerek tahliye ve bağımsız bölümün

eski hali olan dükkana dönüştürülmesini istemiştir. Kat Mülkiyeti Kanununun

24. maddesindeki koşullar mevcut olmadığından tahliye söz konusu değil ise

de, şikayet edilen rahatsızlığın boyutları, alınacak önlemlerle

giderilmesinin mümkün olup olmadığı hususları araştırıldıktan sonra bu

önlemlerle rahatsızlıkların giderilemeyeceği sonucuna varıldığı takdirde, ana

yapının diğer bağımsız bölümleri mesken olarak kullanıldığından, dava konusu

bağımsız bölümde börek ve pasta imalat ve pişirimine son verilmesine karar

verilmelidir.

Böyle bir dava için mahkeme kararında gerekçe olarak ileri sürüldüğü

gibi bir ihtarnamenin çekilmiş olmasına gerek yoktur. İhtarname çekilmesi bir

dava şartı kabul edilerek davanın tamamının reddine karar verilmesi doğru

görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı

şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde

olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,

temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 27.11.1997 gününde

oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA