kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

19. Hukuk Dairesi 1997/2213 E., 1997/5458 K.

İTİRAZIN İPTALİ

SPOT KREDİ

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
19. HUKUK DAİRESİ
B A Ş K A N L I Ğ I

Esas Karar
97/2213 97/5458

Y A R G I T A Y İ L A M I

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması
sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen
reddine yönelik olarak verilen hükmün davalı vekilince duruşmalı olarak
temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde
davacı banka vek. Av. Yonca ile davalı ........Turizm A.Ş. vek. Av. Tuğba’nın
gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak, hazır bulunan avukatların
sözlü açıklamaları dinlendikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu
anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, 2.3.1994 tarihli sözleşme ile davalıya kullandırılan
spot kredinin geriye ödenmemesi üzerine hesabın kat edilerek ihtarname keşide
edildiğini, alacağın tahsili için yapılan icra takibine itirazda
bulunulduğunu iddia ederek itirazın iptalini talep ve dava etmiştir.
Davalı savunmasında, davacının kullandırdığı spot kredinin,
924.020.256. TL.lık K.D.F. priminin temliki ve bakiyenin hazine bonosu
verilerek ödendiğini, hazine bonolarının zamanında paraya tahvil edilmeyerek
haksız faiz işletildiğini beyan ederek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, benimsenen bilirkişi kurulu raporuna göre 3.863.930.857.
TL. alacağa yapılan itirazın iptaline, asıl alacak 1.359.107.778. TL.na 180
temerrüt faizi uygulanmasına karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz
edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere
ve özellikle, teminat olarak verilen hazine bonolarının vadesinden önce
paraya çevrilmemesinde davacı bankaya bir kusur izafe edilemeyeceğine, hükme
esas alınan bilirkişi kurulu raporunun dosya içeriğine uygun ve ayrıntılı
incelemeyi içermesine, borca karşılık yapılan ödemelerin B.K.nun 84. maddesi
ve kredi sözleşmesi hükümleri uyarınca öncelikle faiz alacağına mahsup
edilmesinde, alacağın likid bulunduğu gözetilerek itirazında haksızlığına
karar verilen borçlunun İİK.nun 67/2. maddesi dikkate alınarak icra inkar
tazminatı ile sorumlu tutulmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı
vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve
kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, vekili Yargıtay duruşmasında hazır
bulunan davacı yararına takdir olunan 9.000.000. TL. duruşma vekalet
ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, aşağıda yazılı onama
harcının temyiz edenden alınmasına, 28.5.1997 gününde oybirliğiyle karar
verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA