kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

8. Hukuk Dairesi 2002/4452 E., 2002/5102 K.

KESİN HÜKÜM-GÜÇLÜ DELİ

İçtihat Metni

T.C
Y A R G I T A Y
8.Hukuk Dairesi

Esas-2002-4452
Karar-2002-5102
Tarih: 25.06.2002

YARGITAY KARARI

Davacı Abdullah miras ortaklığının temsilcisi, 218 ada, 9 parselin tapu kaydının iptali ile Abdullah mirascıları adına tapuya tesciline karar verilmesini istemiştir.
Davalı Hazine Temsilcisi ve davalı Orman Genel Müdürlüğü vekili, davanın reddine karar verilmesini savunmuşlardır.
Mahkemece, davanın reddine karar verilmesi üzerine; hüküm, davacı ortaklık temsilcisi tarafından temyiz edilmiştir.
Mahkemece, Espiye Kadastro Mahkemesinin 04.07.1997 gün ve 1993/11 esas, 1997/11 karar sayılı kesinleşen hükmü incelenmekte olan dava bakımından kesin hüküm sayılarak bu sebeple davanın reddine karar verilmiştir.Kesinleşen Kadastro Mahkemesine açılan dava Halil ve İbrahim ile Hazine ve Orman İdaresi arasında geçmiş, sonuçta verilen Yukarıda tarih ve sayısı yazılı hükümle taşınmazın orman sayılan yerlerden olması nedeniyle orman olarak Hazine adına kayıt ve tesciline karar verilmiş, bu hüküm davacıların temyizi üzerine Yargıtay 20.Hukuk Dairesince onanarak karar düzeltme isteği reddedilmek suretiyle 11.04.1999 tarihinde kesinleşmiştir. Bir hükmün HUMK.nun 237. maddesi hükmü uyarınca kesin hüküm sayılabilmesi için, her iki davanın taraflarının, konusu ve sebebinin aynı olması gerekir. İncelenmekte olan olaydaki davacılar, Kadastro Mahkemesinde taraf durumunu almadıkları için, taraf birliği koşulu gerçekleşmemiş olmaktadır. Bu nedenle, mahkemenin anılan hükmü uyuşmazlığın çözümünde kesin hüküm olarak kabul etmiş olması doğru değildir. Ne var ki; dava konusu parselin orman olduğu hükmen belirlenmiş bulunduğuna göre,kesinleşen bu olgu davacı Abdullah miras ortaklığı bakımından güçlü delil teşkil eder. Davanın bu sebeple reddine karar verilmesi gerekirken kesin hüküm nedeniyle reddine karar verilmiş olması doğru değil ise de, hüküm redde ilişkin olup, sonucu itibariyle doğru görülmüştür.
Davacı miras ortaklığı temsilcisi vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile sonucu itibariyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümleri uyarınca 97.500.000 lira Avukatlık ücretinin davacılardan alınarak Yargıtay duruşmasında Avukat marifetiyle temsil olunan davalı Hazine ve Orman Genel Müdürlüğü vekiline verilmesine ve aşağıda dökümü yazılı 3.250.000.-lira peşin harcın onama harcına mahsubu ile kalan 1.710.000.-liranın temyiz edenden alınmasına 25.06.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA