kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

6. Hukuk Dairesi 2002/4366 E., 2002/4558 K.

TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
6.Hukuk Dairesi

ESAS KARAR
4366 4558
Y A R G I T A Y İ L A M I

MAHKEMESİ :İstanbul 7.Sulh Hukuk Mahkemesi
ESAS NO :2001/1133
KARAR NO :2002/101
KARAR TARİHİ :6.2.2002

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesi ile kira alacağının tahsili istemine ilişkindir.Mahkeme davayı reddetmiş ve hüküm davacı vekili tarafından temyiz olunmuştur.
Davacı vekili, davalının kira bedellerini sözleşmede belirlenen sürede ödemediğini, bu nedenle kira sözleşmesinin 5.maddesine göre dönem sonuna kadar ki kiraların muaccel hale geldiğini, yapılan takibe rağmen haksız olarak itiraz edildiğini iddia ile kiralananın tahliyesini, itirazın iptalini ve takibin devamını istemiştir.
Davalı vekili, kiraların kira başlangıcından beri her ayın 5’inde ödendiğini, bu şekilde teamül oluştuğunu, kira borcu bulunmadığını, temerrüdün oluşmadığını ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.
Taraflar arasındaki kira sözleşmesi 1.9.1999 başlangıç tarihli ve 4 ay süreli olup, kira paralarının her ayın birinci günü peşin ödeneceği kararlaştırılmıştır. Davalı ödeme konusunda teamül oluştuğunu ileri sürmüş ise de, kira parasının sözleşmede kararlaştırılan ödeme zamanının zımnen değiştirildiği konusundaki savunma ispat edilmiş değildir. Bu durumda işin esası incelenerek varılacak sonuç dairesinde bir karar vermek gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olduğundan hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle temyiz itirazlarının kabulü ile H.U.M.K.nun 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 2.7.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA