kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

7. Hukuk Dairesi 1997/1480 E., 1997/2007 K.

KAÇAK VE YİTİK KİŞİLERE AİT TAŞINMAZLAR

TAPU KAYDI KAPSAMININ BELİRLENMESİ

YÖNTEMİNE UYGUN ORMAN ARAŞTIRMASI

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
7.Hukuk Dairesi


Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda
verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle temyiz isteğinin yasal
süresinde olduğu anlaşıldı. Tetkik raporu ve dosyadaki belgeler okundu.
Gereği görüşüldü:
Kadastro sırasında 74 parsel sayılı 1210.22 metrekare
yüzölçümündeki taşınmaz tapu ve vergi kaydına, zilyetliğe dayanılarak davacı
Mehmet adına, 199 parsel sayılı 567.29 metrekare yüzölçümündeki
taşınmaz ise 74 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydı yüzölçümü fazlası olarak
davalı hazine adına tesbit edilmiştir. Davacı Mehmet taşınmazının
567.29 metrekare noksan yazıldığını 199 sayılı parselin de kendisine ait tapu
kaydının kapsamında kaldığını ileri sürerek dava açmıştır. Mahkemece davanın
kabulüne, 74 ve 199 parsel sayılı taşınmazların davacı Mehmet adına
tapuya tesciline karar verilmiş, hüküm davalı hazine tarafından temyiz
edilmiştir.
Taraflar arasındaki uyuşmazlık 199 parsel sayılı taşınmazla
ilgilidir. Mahkemece dava ve temyiz konusu 199 parsel sayılı taşınmazın
davacı Mehmet’in tutunduğu ve 74 sayılı komşu parsele revizyon gören
tapu kaydının kapsamında kaldığı gerekçe gösterilerek hüküm kurulmuş ise de
davacı tapu kaydının geldisini oluşturan tapu kaydı tescil davası sonucunda
kurulmuş olup haritaya dayalıdır. Mahkemece tapu kaydının dayanağı harita
örneği getirtildiği halde uygulanmamış, kapsamı belirlenmemiştir. Tapu
kaydının dayanağı haritanın bir kenarının 12 metre diğer kenarının 70 metre
uzunluğunda olduğu haritasında gösterilmiştir. Kaydın dayanağı haritanın
kenar uzunlukları belli olduğuna göre uygulama olanağı vardır. Bu durumda
tapu kaydının uygulanması ve kapsamının haritaya göre belirlenmesi gerekirken
3402 Sayılı Kadastro Kanununun 20. maddesine göre kayıt kapsamı uygulanabilir
nitelikteki haritasına göre belirlenmemiştir. Öte yandan davacı tapu kaydının
batı sınırında Levent isimli kişinin taşınmazı gösterilmiştir. Dosya
içeriğinden batıda gösterilen Levent adının komşu taşınmazın sahibinin soyadı
olduğu anlaşılmaktadır. Nevarki eylemli olarak batıda Levent soyadlı kişinin
taşınmazı değil 157 parsel sayılı orman niteliği ile hazine adına tesbit
edilen taşınmaz bulunmaktadır. Mahkemece bu yön üzerinde durulmamış, taşınmaz
tapu kaydı kapsamı dışında ise; Levent taşınmazının bu taşınmaz olduğunun
kabulü gerekip gerekmediği, Levent’in malları hazineye kalan kişilerden olup
olmadığı araştırılmamış, bu gibi taşınmazların zilyetlikle kazanılamayacağı
üzerinde durulmamış, belgesiz zilyetlikle edinme koşulları yönünden de bir
araştırma yapılmamıştır. Böylesine yetersiz araştırma ve inceleme ile hüküm
kurulamaz. O halde davacı tapu kaydının 74 sayılı komşu parselin doğu, kuzey
ve güney sınırları esas alınarak haritası ile kapsamı belirlenmeli, taşınmaz
tapu kaydı kapsamı dışında ise yukarıda açıklandığı gibi araştırma yapılmalı,
bu konuda 157 parsel sayılı ormanlık alanla ilgili kayıt ve belgeler de
gözönünde tutulmalı, dava konusu taşınmazın orman niteliğinde olup olmadığı
konusunda usulüne göre araştırma yapılmalı, varılacak sonuca göre hüküm
kurulmalıdır. Böylesine bir araştırma yapılmadan yazılı şekilde karar
verilmesi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden
kabulü ile hükmün BOZULMASINA- 3.4.l997 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA