kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

19. Hukuk Dairesi 1997/1417 E., 1997/3842 K.

KONKORDATO

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
19. HUKUK DAİRESİ
B A Ş K A N L I Ğ I

Esas Karar
97/1417 97/3842

Y A R G I T A Y İ L A M I

Davacılar tarafından hasımsız olarak açılan konkordato mühleti
davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı
davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar
vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup
düşünüldü:

K A R A R

Davacılar vekili, müvekkili şirketin 1991 yılından, diğer davacıların
1963 yılından beri ticari faaliyette bulunduklarını, piyasada meydana gelen
iktisadi kriz nedeniyle taahhütlerini ifa edemez ve alacaklarını tahsil
edemez duruma düştüklerini, takipler nedeniyle şirketin faaliyetini devam
ettiremez duruma gelme aşamasında olduğunu, şirketin bütün alacaklılarını
zarara uğratmamak ve tüm alacaklıların alacaklarını ödemek istediklerini,
iflas halinde alacaklıların konkordato sonucu elde edebilecekleri paya oranla
çok daha az bir gareme ile yetinmek zorunda kalacaklarını, mühlet ve tasdik
için gerekli koşulların bulunduğunu ileri sürerek konkordato mühleti talep
etmiştir.
Mercii Hakimliğince, davacılardan ...............Ltd. Şti. tarafından daha
önce konkordato mühleti talep edildiği ve bu talebin samimi görülmeyerek
1996/502 esas sayılı dosyadan reddedildiği, davacının talebinin ödeme
düzenine uygun bulunmadığı, talebin samimi olmadığı gerekçesiyle reddine
karar verilmiş, hüküm davacılar vekilince temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere
ve özellikle, temyiz edilmeksizin kesinleşen önceki dosyada borçlu şirketin
konkordato talebinin iyi niyetli olmadığı gerekçesiyle mühlet talebinin
reddedilmiş olmasına, bu kararın gerekçesi gözetilerek yazılı şekilde hüküm
kurulmasında bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacılar vekilinin yerinde
görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan
Mercii Kararının İİK’nun 366. maddesi uyarınca ONANMASINA, 10.4.1997 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA