kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1997/1283 E., 1997/2534 K.

DURUŞMA

SÜRE

TEBLİGAT

USUL

USULSÜZ TEBLİGAT

 

İçtihat Metni

T.C

Y A R G I T A Y

2.Hukuk Dairesi

Sayı:

Esas Karar

97/1283 97/2534

7.3.1997

 

Y A R G I T A Y İ L A M I

Özet: Tebligat Kanununun 21. maddesine aykırı olmasına rağmen davalı tebellüğ ettiğini açıklamışsa o gün tebliğ edilmiş sayılır.

Dava dilekçesinin tebliği ile duruşma günü arasında 10 gün süre

bulunmalıdır.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Tebligat yasasının 20, 21 ve özellikle tüzüğün 28. maddesi uyarınca

muhatap veya muhatap adına tebliğ yapılabilecek olanlardan herbiri gösterilen

adreste bulunmaz iseler tebliğ memurunun, adreste bulunmama sebebini bilmesi

muhtemel komşu, yönetici, kapıcı, muhtar, ihtiyar kurulu, zabıta amir ve

memurlarından tahkik ederek, beyanlarını tebliğ tutanağına yazıp imzalatması,

imzadan çekinmeleri halinde de bu durumu yazarak imzalaması gerekir.

Gösterilen şekil geçerlilik koşuludur. (Y.H.G.K.nun 29.12.1993 tarihli

1993/18-778-876 sayılı kararı) Olayımızda muhatabın ne sebeple adreste

bulunmadığı tevsik edilmemiştir. Bu hali ile dava dilekçesinin ve duruşma

gününün tebliğine ilişkin tebligat geçersizdir.

Ancak davalı usulsüz tebligatı aldığını beyan ettiğine göre cevap

layihasının düzenlendiği 13.12.1996 tarihinde tebellüğ edildiğinin kabulü

gerekmektedir. (TK. M. 32 Nizamname 51) Duruşmanın atılı bulunduğu 20.12.1996

tarihi ile bu tarih arasında Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasasının 215.

maddesinde öngörülen 10 günlük süre geçmemiştir. Savunma hakkı bu suretle

kısıtlanmıştır. Mahkemece bu yön gözetilmeden işin esasının incelenmesi ve

yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

S O N U Ç : Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma

sebebine göre de diğer yönlerin incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin

harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 7.3.1997

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA