kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 2002/3834 E., 2002/4260 K.

ALACAĞIN LİKİT HALE GELMESİ

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
18.Hukuk Dairesi

E. 2002/3834
K. 2002/4260
T. 15.04.2002


Dava, ödenmeyen yakıt gideri borcu nedeniyle yapılan takibe vaki itirazın iptali ve icra inkar tazminatına hükmedilmesi istemine ilişkindir.
İcra dosyası içerisindeki 14.2.2001 tarihli takip talepnamesinin incelenmesinden takibin, 242.697.000 TL. tutarındaki alacak ile takip tarihinden itibaren Kat Mülkiyeti Kanununun 20.maddesine dayalı gecikme tazminatı istemini kapsadığı görülmüştür.
Ayrıca dosya kapsamından takip ve davaya konu edilen alacağın 2001 yılı işletme projesine ve 26.12.2000 tarihli kat malikleri kurulu kararına dayalı olduğu ve bu işletme projesinin ve kararın borç miktarını da açıkça gösteren ihtarname ile 2.2.2001 tarihinde davalıya tebliğ edildiği anlaşılmaktadır.
Yaptırtılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporda da bu husus doğrulanıp davalının apartman yönetimine takibe konu miktara kadar borçlu olduğu açıkça belirtilmiştir.
Bu duruma göre davalının 242.697.000 TL. yakıt gider borcunun mevcut ve likit olduğu sabit iken bu borcun likit olmadığından bahisle icra inkar tazminatına ilişkin istemin ve ayrıca takip talepnamesinde faiz olarak nitelendirilmekle beraber Kat mülkiyeti Kanununun 20.maddesine dayalı olarak takip tarihinden itibaren istenilen faizin gecikme tazminatı olduğu gözetilip ihtara rağmen ödenmeyen asıl alacak üzerinden gecikme tazminatına hükmedilmesi gerektiği halde bu hususa ilişkin talebin reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 15.4.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA