kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

11. Hukuk Dairesi 2002/3685 E., 2002/6275 K.

KOOPERATİF ORTAKLIĞININ TESPİTİ

TALEPLE BAĞLILIK

İçtihat Metni

T.C.
YARGITAY
ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ
ESAS KARAR
2002/3685 2002/6275
YARGITAY KARARI

MAHKEMESİ :Kadıköy Asliye 2. Ticaret Mahkemesi
GÜNÜ :23.11.2001
SAYISI :2000/1019-2001/1315


Taraflar arasında görülen davada Kadıköy Asliye 2. Ticaret Mahkemesi’nce verilen 23.11.2001 tarih ve 2000/1019-2001/1315 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi duruşmalı olarak davalı vekili tarafından istenmiş olmakla, duruşma için belirlenen günde davalı avukatı ile davacı asil Yakup gelip, temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan tarafın avukatı ile davacı asil dinlenildikten sonra, duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı, davalı kooperatifin ortağı olduğunu üç ay ödeme yapmadığı ileri sürülerek, kendisine ödeme ihtarı gönderildiğini, kendisinin kooperatife nakliye işi yaptığını ve alacağı bulunduğunu, ancak kooperatife başvurduğunda ihraç edildiğini öğrendiğini, genel kurula itiraz dilekçesinin kabul edilmediğini, çıkarma kararı kendisine tebliğ edilmediğinden geçerli sayılamayacağını ileri sürerek, davalı kooperatife ortak olduğunun tespitini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, çıkarma kararının tebliğinden itibaren üç aylık süre geçtiğinden davanın dinlenemeyeceğini, ayrıca davacının akçalı yükümlüklerini yerine getirmediğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, taraflarca sunulan kanıtlar ve yaptırılan bilirkişi incelemesine göre, davacının ortaklıktan ihracına dair yönetim kurulu karırının davacıya 25.10.2001 tarihinde tebliğ edilmiş gözükmekle birlikte, uyuşmazlığın tebligatın usulüne uygun olup olmadığı hususunda olduğu, tebliğ işlemini yapan memurun ilgilinin adreste bulunmama nedenini araştırma, bunu tevsik etme ve araştırma sonucunu tebliğ evrakına yazıp ilgilisine imzalatması gerektiği, bu şekilde yapılmayan tebligatların geçersiz olduğu, bu durumda davacının ortaklıktan çıkarılmasına ilişkin kararın usulüne uygun tebliğ edilmediğinden davanın süresinde olduğu, davacıya gönderilen 1. ihtardaki borcun 30.10.1999 tarihi itibariyle olup, ihtarın çıkarıldığı tarihteki 30 günlük gecikmenin dolayısıyla temerrüdün gerçekleşmediği, ayrıca ihtarlarda gösterilen borcun hangi aylara ait olduğu hangi kısmının ana para hangi kısmının gecikme faizi olduğunun belirtilmediği, yasaya uygun olmayan ihtarlara dayalı ihraç kararının iptali gerektiği gerekçesiyle, davacı hakkında verilen ihraç kararının iptaline karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir
Dava, kooperatif ortaklığının tespiti istemine ilişkindir.
Davalı vekili, davacının ortaklıktan ihraç edildiğini ve ihraç kararının kesinleştiğini savunmuştur.
Dava dosyası incelendiğinde, davacı hakkında verilmiş bir ihraç kararı olduğu ve bunun kesinleşip kesinleşmediğinin uyuşmazlık konusu olduğu anlaşılmıştır.Mahkemece, ihraç kararının davacıya tebliğinin usulsüz olduğu tespit edilmiştir.Davacı, ihraç kararının varlığını haricen öğrenmiş ise de, bu öğrenme sonuca etkili değildir.İptal davası süresinin başlaması için kararın davacıya usulüne uygun tebliği zorunludur.Şu halde, ihraç kararı yönünden henüz sonuçlanmayan bir durum söz konusundur.
Bu durumda mahkemece, taleple bağlı kanılarak ortaklığın tespiti ile yetinilmek gerekirken, HUMK’nun 74 ncü maddesine aykırı olarak talebi aşar şekilde ihraç kararının iptaline karar verilmesi doğru görülmemiş ve kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın davalı yararına BOZULMASINA, 250.000.000-lira duruşma vekillik ücretinin davacıdan alınarak, davalıya verilmesine, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 18.06.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA