kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

12. Hukuk Dairesi 2002/3673 E., 2002/4800 K.

TAKİBİN İPTALİ HALİNDE ÖDENEN PARANIN ALACAKLIDAN İSTENMESİ

İçtihat Metni

T.C.
YARGITAY
12.Hukuk Dairesi

E. 2002/ 3673
K. 2002/ 4800
T. 08.03.2002Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Kambiyo senetlerine mahsus yolla yapılan takipte ödeme emri tebliği üzerine, borçlu tarafından talep edilen alacak miktarı icra dosyasına yatırılmış, ancak itiraz üzerine takip iptal edilmiştir. Bu durumda İİK 361. maddesinin olaya uygulanması gerekli olup ödenmemesi gereken bir paranın icra dosyasına yatırıldığı tesbit edildiği için borçlunun, bu meblağı herhangi bir hükme hacet kalmadan alacaklıdan istenmesi mümkündür.(H.G.K.nun 6.12.1995 tarih ve 1995/12-860 Esas 1995/1078 karar sayılı ilamı) O halde, şikayetin kabulüne ve muhtıranın tebliğ tarihinden itibaren faiz istenebileceğine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Şikayetçi Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA)8.3.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA