kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

6. Hukuk Dairesi 1997/984 E., 1997/1128 K.

ŞUFA NEDENİYLE TESCİL

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
6.HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
97/984 97/1128

ÖZET:Tapudaki işlemin hibe olarak gösterilmiş olmasının aksini
davacının her türlü delille ispat etme hakkı vardır.

Mahalli Mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası
yazılı şuf’a davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz
edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, şuf’alı payın iptali ile davacı adına tescili istemine
ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş ve hüküm davacı vekili
tarafından temyiz olunmuştur.
Davalı aslında tapudaki işlemin hibe olduğunu ancak satış şeklinde
gösterildiğini, satıcı olarak görünen şahsın kendisinin annesi olduğunu kaldı
ki hak düşürücü sürenin geçirilmiş bulunduğunu savunmuştur. Öncelikle tapuda
satış şeklinde gösterilen işlemin gerçekte hibe olup olmadığının incelenmesi
gerekir. Tapuda satıcı olarak görünen şahsın davalının (alıcının) annesi
olması mutlaka o işlemin hibe olduğunu göstermez. 27.3.1957 gün 12/2 sayılı
İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca bu konuda tanık dahil önce davalının
delillerinin toplanması, buna karşılık varsa davacı delillerinin incelenmesi
gerekirse mahallinde keşif yapılarak şuf’alı payın satış tarihi itibariyle
kıymetinin saptanması, toplanacak bu deliller birlikte değerlendirilerek
işlemin hibe olup olmadığı konusunda bir sonuca varılması gerekir. Şayet hibe
ise bu gibi durumlarda belirtilen İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca şuf’a
cereyan etmeyeceğinden davanın reddi gerekir. Mahkemece bundan zuhul olunarak
noksan inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olmuştur.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile
HUMK.nun 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA ve istek halinde peşin
alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 17.2.1997 tarihinde oybirliğiyle
karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA