kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

21. Hukuk Dairesi 1997/738 E., 1997/845 K.

PRİM VE İDARİ PARA CEZASINDA GÖREV

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
21. Hukuk Dairesi
Başkanlığı

Esas Karar
1997/738 1997/845

Y A R G I T A Y İ L A M I

Davacı, kurum tarafından resen tahakkuk ettirilen prim ve idari para
cezası ve kurum ünitesi kararının iptaline karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar
vermiştir.
Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz
isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi
tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği
düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

K A R A R

Dava, kurum tarafından resen tahakkuk ettirilen prim ve idari para
cezası ile ilgili olarak kurum ünitesi kararının iptali istemine ilişkindir.
Bu yönüyle davanın yasal dayanağı belirgin olarak 3917 sayılı yasanın 4.
maddesi ile 4792 sayılı yasanın 6. maddesine eklenen son fıkrası ile 506
sayılı yasanın 140. maddesidir. Anılan 6. maddenin son fıkrasına göre,
yapılan ölçümlemeden dolayı prime yönelik uyuşmazlığın İş Mahkemesinde, 140.
maddeden kaynaklanan uyuşmazlığın ise Sulh Ceza Mahkemesinde görüleceği
maddelerin içeriğinden açıkça anlaşılmaktadır. Bu nedenle, prim borcu
nedeniyle, kurum ünitesi kararının iptaline ilişkin istemin kabulü doğrudur.
İstemin bu kesimine yönelik itirazlarının reddi gerekir. Ne varki, idari para
cezası ile ilgili uyuşmazlığın çözüm yerinin Sulh Ceza Mahkemesi olduğu
gözönünde tutularak, isteğin, bu kesimi hakkında görevsizlik kararı verilmesi
gerektiği açık-seçiktir.
Mahkemece, yapılacak iş, idari para cezası ile ilgili kurum ünitesi
kararının iptaline yönelik istem hakkındaki dava tefrik edilerek görevsizlik
kararı vermekten ibarettir.
Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul
edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ:Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 17.2.1997
gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA