kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 2002/3945 E., 2002/4635 K.

KALORİFER TESİSATI

YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
18.HUKUK DAİRESİ

E. 2002/3945
K. 2002/4635
T. 24.04.2002

Dava dilekçesinde apartmanın kalorifer tesisatına ait olup projesinde zemin altından geçen boruların, binanın taşıyıcı kolonu kırılmak suretiyle davalının bağımsız bölümünün tavanından geçirildiği ileri sürülüp, onaylı projeye aykırı olan bu değişikliğin eski hale getirilmesi istenilmiştir.
Davalı savunmasında, davaya konu değişikliğin o tarihteki yönetici Ş.G. tarafından, kat malikleri kurulu kararı gereğince ve kendi rızası alınarak yaptırıldığını, bu değişiklikte kendisinin bir eyleminin sözkonusu olmadığını, kaldı ki kolonda açılan küçük bir deliğin binaya zarar vermeyeceğini, bu işlerle meşgul bir kişi olarak bildiği için izin verdiğini belirtmiştir.
Dosya içerisinde bulunan 26.10.1997 tarihli kat malikleri kurulu karar fotokopisinin incelenmesinden, yapılacak diğer işler kapsamında, kalorifer kazanının dönüş borusunun değiştirilmesine de karar verildiği ve bu iş için yönetici Ş.G.nin yetkili kılındığı, ancak gerektiğinde kalorifer borularının projeye rağmen yerinin değiştirilmesi ve de ana binanın taşıyıcı kolonunun kırılıp borunun bu yerden geçirilmesi konusunda kararda, yöneticiye verilmiş bir yetki sözkonusu değil iken, bu değişiklik ve imalatın yönetici tarafından kendiliğinden yaptırılmış olması karşısında, sorumluluğun da buna rıza gösteren şimdiki davalıyla yöneticiye ait olması gerekir.
Öte yandan Kat Mülkiyeti Kanununun 19.maddesinde kat maliklerinin anagayrimenkulün mimari durumunu ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecbur olduğu belirtilmiş ve bütün kat maliklerinin yazılı muvafakatı alınmadan anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler yapmaları yasaklanmıştı
Anagayrimenkulün mimari durumunun ve sağlamlığının korunmasının ölçütü, Yargıtay uygulamalarına göre onaylı mimari proje olup, bu projede değişikliği öngören ve bütün kat maliklerinin muvafakatı alınıp yöntemince onaylanmış tadilat projesi olmadan yapıda herhangi bir değişiklik yapılması yasaya aykırılık teşkil eder. Bu tür değişikliklerin binaya zarar vermemesi veya yapının dış görünümünü bozmaması da, değişikliğe geçerlilik ve haklılık kazandırmaz.
Mahkemece, davaya konu değişikliği, yöneticiliği döneminde yapan Ş.G.nin de davaya dahil edilmesi için dava dilekçesinin tebliği bakımından davacıya mehil verilip bu suretle taraf teşkili tamamlandıktan sonra yukarıda açıklanan husus da gözetilmek suretiyle tahkikatın ikmal edilip bir karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 24.4.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA