kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1997/2208 E., 1997/4117 K.

KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18. HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1997/2208 1997/4117

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde kat malikleri kurulu toplantısı ve alınan
kararlarının iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine
gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Benzer davalarda Dairenin bu konuda belirlenmiş görüşü ve
uygulamaları, birden fazla parsel üzerinde kurulu sitelerde devremülk ve
dolayısıyla Kat Mülkiyeti Kanununun ilgili hükümlerinin ve özellikle göreve
ilişkin ek 1. maddesinin uygulanması mümkün olmadığı cihetle davaya Asliye
Hukuk Mahkemesinde bakılmış olması ve uyuşmazlığa taraflar arasında yönetim
planı olarak nitelendirilen sözleşme hükümlerinin uygulanması doğrudur.
Asliye Hukuk Mahkemesince yukarıdaki esaslar dairesince verilen
kararın temyiz incelemesi, Başkanlar Kurulunun 20.2.1997 gün ve 97/21 Esas-
1997/86 Karar Sayılı kararı uyarınca Dairemizce yapılması gerektiğinden
dosyadaki tüm belgeler incelendi.
Taraflar arasında geçerli olan ve yönetim planı olarak tabir edilen
sözleşmenin 18. maddesi hükmüne göre yapılacak toplantının tüm kat
maliklerine toplantı tarihinden önce tebliği gerekli iken bu gereğe
uyulmamasını ve aynı sözleşmenin 20. maddesi bir kişinin temsil edeceği kat
maliki sayısını sınırlamış olup, bu sınırlamaya riayet edilmemesi hususları
da dikkate alınarak toplantının ve toplantıda alınan kararların iptaline
karar verilmesinde bir isabetsizlik yoktur.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı deliller ile kanuni gerektirici
sebeplere göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usule ve
kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye onama harcının
temyiz edene yükletilmesine, 1.5.1997 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA