kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

19. Hukuk Dairesi 1997/1924 E., 1997/5543 K.

İCRA İNKAR TAZMİNATI

İFLAS KARARI

İTİRAZIN İPTALİ

KAYIT KABUL DAVASI

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
19. HUKUK DAİRESİ
B A Ş K A N L I Ğ I

Esas Karar
97/1924 97/5543

Y A R G I T A Y İ L A M I

Taraflar arasındaki itirazın iptali-tazminat davasının yapılan
yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik
olarak verilen hükmün davalılar vekilince duruşmasız, davacı banka vekilince
de her ne kadar duruşmalı olarak temyiz edilmiş ise de, 27.5.1997 tarihli
dilekçe ile duruşma talebinden vazgeçilmiş olduğundan, duruşma isteğinin
reddi ile incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz
dilekçelerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği
konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, müvekkili banka ile davalılardan ........Elektrik A.Ş.
arasında imzalanan 36.000.000.000. TL.lık kredi sözleşmesi uyarınca kredi
verildiğini, diğer davalıların kredi sözleşmelerinin müteselsil kefili
olduklarını, kredinin geri ödenmemesi üzerine hesabın kat edilerek 26.8.1994
tarihli ihtarname keşide olunduğunu, olumlu cevap alınamaması üzerine yapılan
takibe davalıların itiraz ettiklerini, itirazların yersiz ve mesnetsiz
olduğunu ileri sürerek davalıların itirazlarının iptaline, 3.178.190.289.
TL.nın takip tarihinden tahsil tarihine kadar 175 faiz ve 5 gider vergisi
yürütülmesine, 9.923.308.037. TL.lık teminat mektubu bedelinin depo
edilmesine, 10 vekalet ücreti ve 80 icra inkar tazminatına karar
verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılar Müflis ........A.Ş. ve .........A.Ş. İflas İdaresi
cevabında, davalılardan ..........A.Ş.nin 7.1.1988 ve 30.10.1989 tarihli kredi
sözleşmelerinde imzası bulunmadığını, bu kredi sözleşmelerine göre verilen
krediden sorumlu tutulamayacağını, dava açılırken takipten sonra yapılan
ödemelerin dikkate alınmadığını, 10.8.1992 tarihli 564.466.161. TL.lık
teminat mektubunun iade edildiğini, teminat mektuplarının paraya çevrilmeden
icra takibine konu yapılamayacağını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece iddia, savunma ve toplanan delillere göre, tazmin edilen
teminat mektubu bedeli ve fer’ileri 2.643.125.000. TL. ve nakdi krediden
doğan 413.613.731. TL. ile birlikte 3.056.738.731. TL. için davalıların
itirazlarının iptaline, bu miktarlara 18.10.1994 tarihinden itibaren faiz
yürütülmesine, bu miktarın müflis şirketlerin iflas masasına kayıt ve
kabulüne, dava sırasında tazmin edilen 3.486.804.899. TL.nın 2.9.1996
tarihinden 175 faiz ve 5 faizin gider vergisi yürütülerek davalılardan
tahsiline, bu miktara müflis şirketler yönünden iflas tarihlerinden itibaren
30 faiz yürütülmesine ve tazmin edilen teminat mektubları bedeli
3.486.804.899. TL.nın iflas masasına kayıt ve kabulüne, tazmin edilen ve
takip konusu yapılan teminat mektubu bedeli ve nakdi krediden doğan
3.056.738.731. TL.nın 40’ı icra inkar tazminatının davalılardan alınarak
davacıya ödenmesine karar verilmiş, hüküm davacı ve davalı iflas idaresi
tarafından temyiz edilmiştir.
1-Davacı davalılar aleyhine 17.10.1994 tarihinde ihtiyati haciz kararı
aldıktan sonra ilamsız haciz yoluyla takibe geçmiştir. Mahkemece takip tarihi
18.10.1994 olarak kabul edilip, davacı banka alacağı, bu tarih esas alınarak
saptanmıştır. Oysa takiple ilgili harç ve masrafların 27.10.1994 tarihinde
370911 sayılı makbuzla maliyeye yatırıldığı belirtildiğinden takibin bu
tarihte başladığının kabulü ve alacağın bu tarih dikkate alınarak saptanması
gerekir. Mahkemece bu yönün gözden kaçırılması isabetsiz olup, bozmayı
gerektirmiştir.
2-İtirazın iptali davası devam ederken davalılar ........A.Ş.nin
19.7.1995 tarihinde, .........A.Ş.nin 26.10.1995 tarihinde iflasına karar
verilmiştir. İİK.nun 193. maddesine göre iflasın açılmasıyla borçlu aleyhinde
yapılan takipler durur, iflas kararının kesinleşmesiyle bu takipler düşer.
İflasına karar verilen .........A.Ş. ve ........A.Ş. hakkındaki davaya esas
takip düştüğünden, bu davalılar hakkındaki davanın kayıt-kabul davası olarak
görülüp iflas tarihi itibariyle saptanacak alacağın masaya kaydı mümkünse de,
artık ortada geçerli bir takip bulunmadığından, bu davalılar aleyhine icra
inkar tazminatına hükmedilemez.
SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bendde açıklanan nedenle hükmün davacı
yararına, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı yararına BOZULMASINA,
peşin harçların istek halinde iadesine, 29.5.1997 gününde oybirliğiyle karar
verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA