kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

12. Hukuk Dairesi 1996/11878 E., 1996/12729 K.

GEÇERLİ TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

TAHLİYE EMRİNE İTİRAZ

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
Onikinci Hukuk Dairesi

E. 1996/11878
K. 1996/12729
T. 21.10.1996

Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklılar vekili tarafından
istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye 26.8.1996
tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Kiralanan taşınmaz, 26.1.1982 tarihli noterden imza tasdikli kira sözleşmesi
ile kiralayan Osman tarafından, kiracı borçlu Kemal’e 5 yıl süreli olarak
kiraya verilmiştir. Daha sonra 3.3.1992 tarihinde bu akdi münasabete dayalı
olarak kiracı Kemal, kiralayan Osman’a takip dayanağı tahliye taahhüdünü
vermiştir. Yapılan takipte borçlu, itirazında taahhüdü baskı altında
verdiğini ve kira akdinin yenilendiğini iddia etmiştir. Bu itirazlar bir
belge ile ispat edilememiştir. Noter huzurunda düzenlenen 3.3.1992 tarihli
tahliye taahhütnamesinin borçlu kiracı tarafından mecurda verildiği
ihtilafsız olduğu gibi, taahhütname içeriğindeki; (...1.2.1982 tarihinden
itibaren kiralamış bulunuyorum) sözleri ile de sabittir. Yeni malik olan her
iki alacaklı Ufuk ve Mustafa’nın Osman’a halef olarak geçerli tahliye
taahhütnümesine göre, sözkonusu takibi başlatıp sürdürmelerinde yasaya aykırı
bir cihet yoktur. Marmaris İcra Tetkik Merci Hakimliği’nin 1990/27-33 sayılı
dosyasında takip sadece Osman tarafından yapılmıştır. Marmaris Sulh Hukuk
Mahkemesi’nin 1989/201-243 sayılı dosyasında ise, Sevgi tarafından yeniden
iktisap ve ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açıldığı görülmektedir. Bu
durumda akdin, Osman tarafından tek başına yapılmadığı biçimindeki merci
gerekçesinde isabet yoktur. İtirazın kaldırılmasına karar verilmesi
gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi isabetsizdir.

S o n u ç : Alacaklılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci
kararının yukarıda yazılı nedenle İİK.nun 366. ve HUMK.nun 428. maddeleri
uyarınca (BOZULMASINA), 21.10.1996 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA