kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1996/11733 E., 1996/12683 K.

HAZİNEYE GEÇEN MALLAR

KANUNİ TEMSİLCİ

SURİYE UYRUKLU

SÜRE

TEMYİZ

TEMYİZ SÜRESİ

USUL

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi

Sayı :
Esas Karar
96/11733 96/12683

Y A R G I T A Y İ L A M I

2.12.1996

Özet:Suriye uyruklu kişilere ait olup bakanlar kurulu kararı ile
tasarrufları kısıtlanan gayrımenkullere ilişkin davaları takip eden Hazine
yasal mümessil durumunda olduğundan temyiz süresi 15 gündür.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
1062 sayılı kanun gereğince Suriye uyruklu kişileri Türkiye’deki
taşınmaz mallarına Bakanlar Kurulu kararı ile tasarruflarının kısıtlanması
halinde hazine yasal mümessil durumunda olup (Y.2.H.D’nin 05.12.1995 tarihli
12562-13239 sayılı kararı) davalı sıfat malik olan gerçek kişiye ait olmakla
olayda 4353 sayılı kanuna tabii taraf söz konusu değildir.
Temyiz edilen karar temyiz eden tarafa 5.9.1996 günü tebliğ edilmiş ve
fakat söz konusu karar yasada öngörülen (HUMK. 432) l5 günlük süre geçtikten
sonra 30.9.1996 tarihinde verilen dilekçe ile temyiz edilmiştir.
Kuşkusuz Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 2494 sayılı kanunla
değişetirilen 432. maddesine göre, temyiz kanuni süre geçtikten sonra yapılır
ise, temyiz isteminin reddine karar verme yetkisi hükmü veren mahkemeye
aittir.
Ne varki Asliye Hukuk Mahkemelerince verilen kararların yasal süre
geçtikten sonra temyiz edilmemesi veya temyiz kabiliyetinin bulunmaması
halinde dosyanın yerel mahkemece temyiz isteminin reddine ekarar verilmeden,
Yargıtay’a gönderilmesi durumunda, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 2494
sayılı kanunla değişik 432/4. maddesine göre, bu konuda bir karar verilmek
üzere, dosya mahalline geri çevrilmeden doğrudan doğruya Yargıtay’ca da
temyiz isteminin reddine karar verilebileceği (l.6.l990 günlü ve l989/3 Esas,
l990/4 Karar sayılı) Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunca karara
bağlanmıştır. Bu durumda gösterilen sebeple temyiz isteminin reddi gerekir.
S O N U Ç : Temyiz dilekçesinin gösterilen sebeple REDDİNE
oyçokluğuyla karar verildi. 2.12.1996MUHALEFET ŞERHİ

8.1.1943 tarih 4353 sayılı Kanuna tabii Kamu kuruluşları hakkında
Temyiz süresi 30 gündür. (HUMK md. 432) Hükmün temyizen incelenmesi temyizin
süresinde olduğu görüşü ile değerli çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

Üye Üye

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA