kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1996/11694 E., 1997/590 K.

PROJEYE AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18.HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1996/11694 1997/590

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde meni müdahale ve eski hale getirme istenilmiştir.
Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalılar vekili tarafından
temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici
sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine
göre, sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Ancak; özellikle anayapının giriş kapısı ve antresinde projeye
uyulmayarak yapılan inşaatın projeye uygun eski hale getirilmesi halinde
anayapının statiğine herhangi bir zarar verip vermeyeceği hususu
incelenmemiştir. Projeye uygun eski hale getirme ortak yerlerde değişikliği
gerektirdiğinde bu değişikliğin ana binaya zarar vermesi ile sonuçlandığı
takdirde bunda hiçbir kat malikinin hukuki yararı ve dolayısı ile dava hakkı
da olmaz. Ayrıca bu gibi ortak yerlerde kim tarafından tadilat yapılmış
olduğu da saptanmalıdır. Çünkü ortak yerin projeye uygun eski hale
getirilmesi tüm kat maliklerinin masraflara katılması ile gerçekleşecektir.
Bu konuda davalıların bir eylemi söz konusu olmayıp, binayı terk eden
müteahhit tarafından yapılmış ise davalıların bu masraftan sorumlu
tutulmaları söz konusu olmaz.
Diğer taraftan dosya içerisindeki bilirkişi raporu, çok kısa, proje
ile mevcut durumun karşılaştırmasını yapmamış ve hükme dayanak olacak
nitelikte değildir.
Mahkemece yukarıdaki hususlar da dikkate alınarak bilirkişiden
ayrıntılı karşılaştırmayı ve projeye aykırı hususları içeren, yıkılmak sureti
ile eski hale getirilmesi gereken yerler varsa bunların nasıl yapılacağını
kroki de düzenlenmek sureti ile gösteren rapor alınmalı ve hasıl olacak
sonuca göre karar verilmelidir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 30.1.1997 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA