kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1996/11679 E., 1997/551 K.

BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİ

KİRA AKDİ

KİRACININ SORUMLULUĞU

SÜKNA HAKKI

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18.HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1996/11679 1997/551

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde itirazın iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın
kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Kat Mülkiyeti Kanununun 22. maddesi hükmüne göre, bağımsız bölüm
maliki yanında ana gayri menkulden kira aktine veya sukna hakkına dayanarak
devamlı bir şekilde faydalananlar ortak giderlerden müteselsilen sorumlu ise
de, takibin yapıldığı tarihte ana gayri menkulü tahliye etmiş olan kişi
hakkında bu hüküm geçmiş ortak giderlere ait olsa da uygulanmaz. Çünkü sözü
edilen maddenin 1. fıkrasının son cümlesi hükmüne göre, bu şekilde sorumlu
tutulan kiracının sorumluluğu ancak kira miktarı ile sınırlı olduğu gibi, bu
davada dikkate alınmayacak olan bağımsız bölüm maliki ile kiracı arasındaki
sözleşmeye tabi olmak üzere kira borcundan da düşülebilecektir. Bu hükmün
uygulanmasına olanak vermeyen biçimde taşınmazı 26.11.1995 tarihinde tahliye
eden ve bu suretle kiracılık sıfatı da sona eren davalı hakkında 6.1.1996
tarihinde yapılan icra takibine dayanılarak davanın kabulü doğru
görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 30.1.1997 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA