kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1996/11527 E., 1997/918 K.

KAMU KURUMLARI ARASINDA KAMULAŞTIRMA

İçtihat Metni


T.C
Y A R G I T A Y
18.HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1996/11527 1997/918

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde kamulaştırma bedelinin arttırılması ile faiz ve
masrafların davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen
kabulüne dair verilen hükmün temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması
davalı vekili tarafından yasal süresi içinde verilen temyiz dilekçesi ile
istenilmekle taraflara yapılan tebligat üzerine duruşma için tayin olunan
günde temyiz eden davalı vekili Av. Ayhan geldi. Aleyhine temyiz
olunan davacı adına gelen olmadı. Gelen vekilin sözlü açıklamaları
dinlendikten sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunarak, tetkik hakiminin
açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Taşınmaz, belediye adına kayıtlı olup, evraka göre kamulaştıran idare
DSİ’dir. Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi kamu tüzel kişilerinin ve
kurumlarının sahip oldukları taşınmaz malların başka bir kamu tüzel kişiliği
tarafından kamulaştırılmasını yasaklamıştır. Bir kamu kurumuna ait taşınmaza
başka bir kamu kurumu, bir kamu hizmeti için gereksinim duyduğu takdirde, ne
suretle işlem yapılacağı sözü edilen 30. maddede ayrıntıları ile
açıklanmıştır.
Dosya içerisinde bu maddeye göre herhangi bir işlem yapıldığına dair,
örneğin, davalı idarece davacı idareye ödeyeceği bedeli de açıklar şekilde
gönderilen bir yazı, davacının buna karşı çıkması ve bunun üzerine davalı
idarenin taşınmazın değerini takdir edip karşı tarafa tebliği gibi hiçbir
kayıt bulunmamaktadır.
Yasa hükmü, kamu idareleri arasında kamulaştırmayı kesin olarak
yasakladığına göre, sözü edilen yasa hükmüne uygun işlemlerin yapılıp
yapılmadığı araştırılmalı ve ondan sonra 30. maddenin 3. fıkrasındaki
koşullar var ise buna göre tahkikat ikmal edilip hasıl olacak sonuca göre
karar verilmelidir.
Eksik inceleme ile hüküm tesis doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
Yargıtay duruşmasında vekille temsil edilen davalı yararına takdir edilen
6.000.000 Tl vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı tarafa verilmesine,
temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6.2.1997 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA