kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1996/11382 E., 1997/90 K.

İMKANSIZLIK

MİRAS

VASİYET

VASİYETLE BAĞDAŞMAYAN TASARRUF

VASİYETTEN RÜCU

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı :

Esas Karar Y A R G I T A Y İ L A M I
96/11382 97/90
7.1.1997

Özet: Vasiyetname ile bağdaşmayan tasarruf vasiyete konu tüm mal ve
haklar için ise o zaman Medeni Kanunun 491/son maddesi uyarınca vasiyet
geçersiz kalır.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki
istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün temyiz eden vekili Av. A.
S. geldi. Karşı taraf A.ve M. U. vekili Av. R.O. geldi.
Diğerleri tebligata rağmen gelmediler. Gelenlerin konuşması dinlendikten
sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması
uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Medeni Kanunun 491/son maddesinin uygulanabilmesi için vasiyet konusu
tüm taşınmazlar yönünden sonradan yapılan tasarruflarla vasiyetle bağdaşmayan
işlem yapılması gerekir. Oysa sonradan yapılan tasarruflar dışında kalan
vasiyetname konusu mal ve haklar yönünden vasiyetname geçerliliğini devam
ettirir. O halde üzerinde sonradan tasarruf yapılmayan vasiyetname konusu
gayrimenkul ve haklar yönünden davanın reddi gerekirken kabulü ve yazılı
şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
S O N U Ç : Hükmün sadece hükmü temyiz eden F. S. U. yönünden
açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri
verilmesine, duruşma için takdir olunan altı milyon lira vekalet ücretinin
davacılardan alınıp F. S. U.’ya verilmesine oybirliğiyle karar
verildi. 07.01.1997

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA