kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

14. Hukuk Dairesi 2002/3622 E., 2002/4081 K.

TAPU İPTALİ VE TESCİL

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
14.Hukuk Dairesi
E:2002/3622
K:2002/4081
T: 24.5.2002(3194 sy. İmar Kanunu m. 18/9)

Davacı, adına kayıtlı 4 parsel sayılı taşınmazda bulunan evinin bir kısmının imar uygulaması sonucunda davalıya ait 5 parsel sayılı taşınmaz içerisinde kaldığını belirterek bu kısmın adına tescili isteğinde bulunmuştur.
Davalı, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davacının tescil isteğinin reddine, mevcut yapının korunmasının temini amacıyla taşkın kısma yönelik olarak davacı yararına üst hakkı kurulmasına karar verilmiştir.
Hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, 3194 Sayılı İmar kanununun 18. maddesinden kaynaklanan tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir.
Anılan maddenin 9.fıkrası, “düzenleme sırasında plan ve mevzuata göre muhafazasında mahzur bulunmayan bir yapı ancak imar parseli içinde bırakılabilir. Tamamının veya bir kısmının plan ve mevzuat hükümlerine göre muhafazası mümkün görülmeyen yapılar ise, birden fazla imar parseline de rastlayabilir. Hisseli bir veya birkaç parsel üzerinde kalan yapının bedelleri ilgili parsel sahiplerince yapı sahibine ödenmedikçe ve aralarında başka bir anlaşma temin edilmedikçe veya şuyuu giderilmedikçe, bu yapıların eski sahipleri tarafından kullanılmasına devam olunur.” Hükmünü içermektedir.
Somut olayda, davacının maliki olduğu 4 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan ve 1964 yılında yapıldığı belirlenen binanın 49.20
metrekarelik kısmının 1985 yılında yapılan imar uygulaması sonucunda davalıya ait 5 parsel sayılı taşınmazın sınırları içerisinde kaldığı sabittir.
Hernekadar davacı bu kısmın adına tescili isteğinde bulunmuş ise de 1194 sayılı yasanın 18.maddesinin 9.fıkrası gereğince davacının, taşkın kısmın bedeli davalı tarafından kendisine ödeninceye kadar kullanma hakkı olup, taşkın inşaat sebebi ile tescil veya irtifak hakkı tesisi mümkün değildir.
Belirtilen nedenle mahkemece verilen karar usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının yatırana geri verilmesine, 24.5.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA