kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

8. Hukuk Dairesi 2002/3617 E., 2002/4028 K.

İFRAZ

İçtihat Metni

T.C
Y A R G I T A Y
8.Hukuk Dairesi


Esas -2002-3617
Karar-2002-4028
Tarih-17.05.2002YARGITAY KARARI

Davacılar dosya içerisinde bulunan harici satış senetleri ile satış ve bağış yoluyla satın aldıkları 103 ada 25 nolu parsel içerisinde fiilen kullandıkları taşınmaz bölümlerine ait tapu kaydının iptali ile kullandıkları bölümler esas alınarak adlarına tapuya tesciline karar verilmesini istemişlerdir.
Davalı M... davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davanın reddine karar verilmesi üzerine hüküm davacı Z... tarafından süresinde temyiz edilmiştir.
Dava, harici satın alma senetlerine ve bağışa dayalı mülkiyetin aktarılmasına ilişkin tapu iptali ve tescil davasıdır. Davacılardan B... 20.11.1979 tarihli köy satış senedi ile 103 ada 25 nolu parsel içerisinde kalan ve satın aldığı bölüm açısından 22.12.1998 tarihli celsede davadan feragat ettiğini açıklamış ve imzası ile beyanını onayladığı anlaşılmıştır.
Diğer davacı Z...ise, dava konusu 103 ada 25 nolu parsel içerisinde kalan ve 26.01.1981 tarihli satış ve hibe senedinde belirtilen 10 dönümlük taşınmaz bölümünün kayınpederi K... tarafından evliliği sırasında kendisine hibe ettiğini, geri almayacağını açıkladığını, bu hususun kayınpederinin diğer çocukları tarafından da kabul edildiğini, senedi imzaladıklarını belirterek 103 ada 25 nolu parselin 10 dönüm miktarında olan kısmının tapu kaydının iptali ile adına tapuya tesciline karar verilmesini istemiştir. Dosya içerisinde bulunan Z... ile kayınpederi K... ve kayınpederinin diğer çocukları tarafından imzalı 26.01.1981 tarihli çehiz (bağış) senedine göre 10 dönümlük taşınmaz bölümünün evlilik nedeniyle ziynet eşyası yerine; alınacak altın ve avadanlık yerine S...ye verildiği net bir şekilde açıklandığı, S...’nin elinden almayacaklarını açıkladıkları, 26.04.1994 tarihli celsede davalı bizzat ...15 sene kadar evvel söz konusu taşınmaz bölümlerini davacılara
verdiğini bildirildiğine, gerek bağış senedinde ve gerekse davalının tutanağa geçen ifadelerine ve kullandığı kelimelere göre; ayrıca olayın niteliği ve özelliği de gözetildiğinde, dava konusu taşınmaz bölümünün S...’ye devir ve teslim edildiğinin kabulü gerekir. Davacı S...’nin, eşiyle birlikte başka yerde ikamet etmesi açıklanan sonucu etkilemez, Çünkü, kayınpederinin halen taşınmazdaki zilyet ve tasarrufu davacı S... adına sürdürülmüş sayılır. Taraflar henüz bir arada iken taşınmaz S...’ye verilmiştir. Mahkemenin ret yönündeki görüşüne bu açıdan katılmak mümkün değildir. Diğer yandan, teknik bilirkişi Uğur Karakaş’ın 07.12.1998 tarihli rapor ve krokisinde S...’ye verildiği anlaşılan krokide kırmızıyla taralı A harfi ile gösterilen taşınmaz bölümünün 3194 sayılı İmar Yasası ve Yönetmeliği hükümleri uyarınca ifrazının mümkün olup olmadığı araştırılmamış ve bu husus üzerine durulmadığı anlaşılmıştır. Bu bakımdan 3402 sayılı Yasanın 15/2-son maddeleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmeliği hükümleri uyarınca S...’nin istediği taşınmaz bölümünün ifrazının mümkün olup olmadığı hususunun İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden sorulması, rapor ve krokinin de müzekkereye eklenilmesi, ifrazının mümkün olmadığının anlaşılması halinde; bu taktirde 3402 sayılı Yasanın 15/2. maddesi uyarınca çekiz yerine davacı S...’ye verilen taşınmaz bölümünün parselin tümünün miktarına oranlaması yapılmak suretiyle paylı olarak iptal ve tescile karar verilmesi ve senetteki miktarın gözetilmesi gerekir.Davacı S... vekilinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA 17.05.2002 tarihinde oybirliyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA