kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

9. Hukuk Dairesi 1996/22309 E., 1996/24442 K.

ÇOĞUNLUK TESPİTİ

SENDİKA ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLME

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
9.HUKUK DAİRESİ

Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO : 1996/22309
KARAR NO : 1996/24442Y A R G I T A Y K A R A R I

İtiraz eden Hizmet İş Sendikası aleyhine itiraz ettiği Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2.11.1995 tarihi itibariyle Sarıyer
Belediyesi İşyerlerini kapsayan işletmede çalışan işçilerin çoğunluğunu
temsil ettiği kabul edilerek tesbit yazısı verilen Belediye iş Sendikasının
değil kendisinin çoğunluğa sahip olduğunu iddia etmiş ve birleştirilen
İstanbul 8. İş Mahkemesinin 1996/172 esas, 1996/376 karar sayılı dosyasında
ise Hizmet İş Sendikasının belirtilen tarih itibariyle aynı işletmede
çoğunluğa haiz bulunduğu halde Bakanlığın olumsuz karar vermesi nedeniyle
Bakanlık yazısının iptali ile çoğunluğu temsil ettiğinin tesbitini istemiş,
Bakanlık ve Belediye İş Sendikası itirazın ve tesbit talebinin reddini
savunmuş, Mahkemece itiraz davasının reddine Bakanlığın tesbitinin doğru
olduğuna karar verilmiştir.
İtiraz eden Hizmet İş Sendikası üyelerinden 127 işçinin 29.9.1995
tarihinde, bu sendikadan istifa edip 6.10.1995 tarihi itibariyle Belediye İş
Sendikasına üyelik başvurusunda bulunduktan sonra 2821 sayılı Sendikalar
Kanununun 25. maddesinin ikinci fıkrasında gösterilen bir aylık sürenin sona
erip yeni sendikadaki üyeliğin geçerli olacağı 29.10.1995 tarihinden önce
25.10.1995’de Belediye İş Sendikasından istifa ettiği dosyadaki bilgi ve
belgelerden anlaşılmaktadır. Gerçekten Belediye İş Sendikasına üyeliği
hukuken söz konusu olmayan Hizmet İş Sendikası üyelerinin sonraki sendikadan
istifalarından da bahsedilemez. Böylece Belediye İş Sendikasına üye olmadan
25.10.1995 tarihinde gerçekleştirilen işlem bir “istifa” değil anılan
sendikaya üye olma isteminin hukuki sonuç doğurmadan geri alınmasına yönelik
bir irade açıklaması olarak değerlendirilmelidir. Bu nedenle Belediye İş
Sendikası üyeliği kazanılmadan işlem yapıldığından Hizmet İş Sendikası
üyeliği devam eden işçinin yeniden aynı sendikaya üyelik girişiminin başvuru
gününü takip eden 3.11.1995 tarihinde Sendikaca kabulü sonuca etkili olamaz.
Bu durumda Hizmet İş Sendikası üyeliği kesintiye uğramadan devam eden 127
işçinin Belediye İş Sendikası üye sayısından indirilip Hizmet İş Sendikası
üyelerine eklenmesi sonucunda Sarıyer Belediyesi işyerleri işletmesinde
çalışan 424 işçiden yarıdan fazlasını oluşturan 313 üyeyle anılan Sendikanın
çoğunluğu temsil ettiği anlaşıldığından mahkeme kararının bozularak
kaldırılmasına ve Hizmet İş Sendikasının çoğunluğa sahip olduğuna bakanlık
tespitinin iptaline karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: l-İstanbul 3. İş Mahkemesinin 13.11.1996 tarih ve
1996/135-785 sayılı kararının bozularak kaldırılmasına,
2-İtirazın kabulü ile Sarıyer Belediyesi işletmesinde 2.11.1995 tarihi
itibariyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 1.3.1996 tarih ve 004529
sayılı Belediye İş Sendikasına yetki veren kararının iptaline,
3-Birleştirilen İstanbul 8. İş Mahkemesinin 1996/172 esas sayılı
dosyasında itirazın kabulü ile Sarıyer Belediyesi işletmesinde 2.11.1995
tarihi itibariyle çalışan 424 işçiden 313’ünün Hizmet İş Sendikasına üye
olduğu ve çoğunluğa sahip Sendikanın itiraz eden Hizmet İş Sendikası
olduğunun tespitine,
4-İtiraz eden vekillerin mesaisi ve avukatlık ücret tarifesine göre
4.000.000. TL. vekalet ücretinin aleyhine itiraz olunanlardan müştereken
müteselsilen alınarak itiraz eden Hizmet İş Sendikasına verilmesine,
5-Alınması gereken harç peşin alındığından tekrar alınmasına yer
olmadığına,
6-İtiraz eden Sendika tarafından yapılan 35.750.000. TL. mahkeme
masrafının aleyhine itiraz olunanlardan müştereken ve müteselsilen alınarak
itiraz eden sendikaya verilmesine, 1.090.000. Tl. harç giderinin Belediye İş
Sendikasından alınıp itiraz eden Sendikaya verilmesine, peşin alınan temyiz
harcının istek halinde ilgiliye iadesine 27.12.1996 gününde oybirliğiyle
kesin olarak karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA