kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

9. Hukuk Dairesi 1996/21570 E., 1997/4603 K.

AMATÖR SENDİKA YÖNETİCİLİĞİ

PROFESYONEL SENDİKA YÖNETİCİLİĞİ

SENDİKA YÖNETİCİSİ

ÜCRET

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
9.HUKUK DAİRESİ

Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO : 1996/21570
KARAR NO : 1997/4603YARGITAY KARARI

Davacı, Tek-Gıda İş Sendikasının Kocaeli 2. Nolu Şube Başkanlığına
l0.5.l992 tarihinden itibaren profesyonel yönetici olarak seçildiğini ancak,
Sendika Genel Merkez Yönetim Kurulunun l.2.l994 gün ve 9/2326 sayılı
kararıyla profesyonel yönetici kadrosunun kaldırılıp amatör yönetici olarak
çalışmaya devam etmesinin karar altına alındığını belirterek, ücretinin
ödenmemesi nedeni ile 491,562,450 TL ücret talebinde bulunmuş ve bu istek
mahkemece aynen hüküm altına alınmış ve karar davalı sendika tarafından
temyiz edilmiştir.
Taraflar arasındaki anlaşmazlığın çözüme kavuşturulabilmesi bakımından
sendika anatüzüğü ile sendika yönetici yönetmeliği hükümlerinin incelenmesi
gerekir.
Sendika anatüzüğünün 29. maddesinde ücretli yöneticiler için kadro
vermek veya eski verilmiş kadrolar dahil verilmiş kadroları kaldırmanın
sendika yönetim kurulunun görev ve yetkileri içinde olduğu belirtilmiştir.
Yine Sendika Yönetici yönetmeliğinin 3. maddesinin © fıkrasında..
”şube başkanlarına kadro karşılığı bir ücret ödenmez. Ancak Genel Kurulda
kabul edilen bütçeye göre makam tazminatı ödenir. Amatör şube yöneticilerine
ücretli kadro verilmesi veya verilmiş bulunan kadronun kaldırılması bu
yönetmeliğin 6 ve 7’nci maddesi hükümlerine göre Genel Yönetim Kurulu kararı
ile olur..” denilmekle beraber aynı fıkrada, şube başkanının amatör yönetici
olduğu da vurgulanmıştır.
Sendika anatüzüğünün 18. maddesinin (n) fıkrasında ise sadece sendika
organlarında görev alan yöneticilere verilecek ücretler ile ödenek, yolluk ve
tazminatın tesbit edilmesinin genel kurulun görevleri arasında olduğu
belirtilmiştir.
Bütün bu düzenlemelerin değerlendirilmesinden anlaşıldığı üzere davacı
gibi şube başkanlarının amatör yönetici niteliği taşıdıkları ancak tüzüğün
verdiği yetki kapsamında bu kişilere sendika yönetim kurulunun ücretli
yönetici kadrosu verebileceği veya bu kadroyu kaldırabileceği belirlenmekle
yönetim kurulunun da yetkisini kullanarak kadroyu kaldırmasında sendika ana
tüzüğüne ve sendika yönetici yönetmeliğine aykırı bir yön bulunmadığı
anlaşılmaktadır.
Kaldı ki yönetmeliğin 7. maddesinde “Genel Merkez Yönetim Kurulu
şubelerinin faaliyetleri, şubeye bağlı işyerlerinin kaybedilmesi işçi
sayısının azalması şube giderinin şubeya bağlı işyerlerinden alınan
aidatlardan fazla olması ve Genel Yönetim Kurulunun res’en takdir ve tesbit
ettiği diğer sebeblerle verilmiş ve halen uygulanmakta olan ücretli kadrolar
dahil, resen kaldırılır. Ücretli kadrosu kaldırılan Şube Yöneticisi, amatör
yönetici statüsünden istifade eder..” denilmektedir.
Sendika Genel Merkez Yönetim Kurulu 1.2.1994 günü.. “sendika yönetici
yönetmeliğinin 6. maddesi ile üye durumları gözönüne alınarak, davacı ile
diğer bazı şube başkanlarının kadrolarının kaldırılmasına ve amatör yönetici
olarak görevlerine devamına” karar vermiştir.
Genel Merkez Yönetim Kurulunun kararında işaret ettiği yönetmeliğin 6.
maddesinde, “Yönetim Kurulu ücretli kadro verirken şubeye bağlı işyerlerini
şubenin ileriye dönük gelişme imkanlarını, çalışma potansiyelini, gelirini
gözönünde tutar..” denilmektedir.
Yine yönetmeliğin 7’nci maddesinde “şubeye bağlı işyerlerinin
kaybedilmesi, işçi sayısının azalması, şube giderinin şubeye bağlı
işyerlerinden alınan aidatlardan fazla olması ve Genel Yönetim Kurulunun
res’en takdir ve tesbit ettiği diğer sebeplerle verilmiş ve halen
uygulanmakta olan ücretli kadrolar re’sen kaldırılır” denilmektedir.
Genel Merkez Yönetim Kurulu kararında 6’ncı maddedeki unsurların
üyelik durumlarının gözönüne alınarak tartışma konusu kararın alındığı
belirtilmekle ve davacı, dava dilekçesinde ve yargılama safahatında ücretli
kadro tahsisi için aranan koşulların ortadan kalkmadığını ve alınan kararın
bu yönlerden haksız ve yersiz olduğunu iddia edip kanıtlama yönüne de
gitmediklerinden, sendika anatüzüğü ve sendika yönetici yönetmeliğine göre
alınmış kararın yerinde bulunmadığına ilişkin mahkeme kararı hatalı
değerlendirmeler sonucunda verilmiş bulunduğundan kararın bozulması
gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda belirtilen nedenlerle
BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,
10.3.l997 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA