kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1996/13872 E., 1997/567 K.

İADE

MİRAS

TAKSİM

ZAMANAŞIMI

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2. HUKUK DAİRESİ
Sayı :

ESAS KARAR
96/13872 97/567 Y A R G I T A Y İ L A M I
17.1.1997

Özet: Mirasçıların biribirine karşı iade borcu taksimden itibaren 10
yıl zamanaşımına tabidir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hükmün Ahmet ve Mehmet Yücedağ ile ilgili yönleri temyiz
edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Olayları açıklamak taraflara hukuki nitelendirme Hakime aittir. (HUMK.
Md. 76) Dava mahiyeti itibariyle Medeni Yasanın 603. maddesine uygun mirasta
iade davasıdır. Bu tür davada sükutu hak söz konusu olmayıp zamanaşımı söz
konusudur. Zamanaşımı ise Medeni Kanunun 5. maddesi yollaması ile Borçlar
Kanununun 125. maddesi gereğince taksimden itibaren taksim sözleşmesi
yapılmış ise taksim sözleşmesinin yapıldığı tarihten itibaren 10 yıldır.
Kaldı ki davalıların zamanaşımı def’i de bulunmamaktadır. O halde mahkemece
yapılacak iş davayı ve toplanan delilleri Medeni Kanunun 603. maddesi
çerçevesinde değerlendirmek sonucuna göre bir karar vermekten ibarettir. Bu
yön gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
S O N U Ç : Hükmün açıklanan nedenlerle davalılar Ahmet ve Mehmet
Yücedağ yönünden BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair hususların
incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine
oybirliğiyle karar verildi. 17.1.1997

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA