kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

8. Hukuk Dairesi 2002/3135 E., 2002/5318 K.

EL ATMANIN ÖNLENMESİ

KOMŞULUK HUKUKU

İçtihat Metni

T.C
Y A R G I T A Y
8.Hukuk Dairesi
Sayı
Esas-2002-3135
Karar-2002-5318
Tarih:02.07.2002


YARGITAY KARARI

Davacı, komşuluk hukukuna dayanarak davalının elatmasının önlenmesini ve yapmış olduğu inşaatın yıktırılmasına karar verilmesini istemiştir.
Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmesi üzerine; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Taraflar. yan yana olan taşınmazların sahibidir. Davacı, davalının yaptığı inşaat nedeniyle kendisine ait binanın güneşten yararlanmak ve hava almak imkânını ortadan kaldırdığını ileri sürmüştür. Tarafların komşu oldukları ve aralarında komşuluk ilişkisinin bulunduğu açıktır. Yürürlükten kaldırılan TKM. nin 661, 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren TMK.nun 737. ve devamı maddeleri uyarınca, herkes taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkilerini kullanırken, komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan ve komşu taşınmaza zarar vermekten kaçınmak zorundadır. Buradaki taşkınlıktan maksat, komşuluğun olağan hoşgörü ölçülerini aşan ve komşu taşınmaz zararına aşırı derecede etkili olabilecek davranış ve eylemlerdir. Somut olayda, davalının yaptığı inşaatın davacının daha önce yapmış olduğu binaya çok yakın olması nedeniyle güneş ve havadan yararlanmasını olumsuz yönde etkileyeceği, hava akımının oluşmayacağı ve rutubetli bir ortam yaratılacağı, inşaat ve çevre mühendisi bilirkişilerin düzenledikleri 15.10.2001 ve 18.10.2001 tarihli raporlarda gerekçeli olarak açıklandığına, böylece taşınmazların niteliği, yörenin durumu gözetilerek, komşuların birbirlerine göstermekle yükümlü oldukları tahammül sınırı aşılarak, davacıya aşırı şekilde zarar veren taşkınlığın varlığı belirlendiğine göre, davanın kabulünde Kanuna aykırı bir yön bulunmamaktadır.
Davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile hükmün açıklanan nedenlerle ONANMASINA, Yargıtay duruşmasında Avukat marifetiyle temsil olunan davacı vekili için hüküm tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir olunan 97.500.000 lira vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine ve aşağıda dökümü yazılı 4.960.000.-lira peşin harcın onama harcına mahsubu ile kalan 168.180.735.-liranın temyiz edenden alınmasına 02.07.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA