kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

8. Hukuk Dairesi 2002/3116 E., 2002/3498 K.

HAKEM MARİFETİ İLE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMLENMESİ

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
8.HUKUK DAİRESİ

E. 2002/3116
K. 2002/3498
T. 29.04.2002Y A R G I T A Y K A R A R I


Davacı Belediye vekili,dava dilekçesinde mevkii ve sınırları yazılı taşınmazların tesciline karar verilmesini istemiştir.
Davalı Hazine vekili,davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.
Mahkemece,davanın kabulüne karar verilmesi üzerine davalı Hazine vekili,hükmü esas bakımından,bozulmasını,davacı Belediye vekili 25.5.2000 günlü krokide B harfi ile gösterilen taşınmazın miktarının eksik yazıldığını ileri sürerek bu taşınmaza ilişkin hüküm bölümünün düzeltilerek onanmasını istemiştir.
Tarafların sıfatı nazara alınarak uyuşmazlığın 3533 sayılı Kanunun hükümleri uyarınca hakem marifetiyle çözümlenmesi gerekir.2570 sayılı Kanunla değişik 3533 sayılı Kanunun 4. maddesinde “katma bütçe ile idare edilen daireler,belediyeler,özel bütçe ile idare olunan veya sermayesinin tamamı Devlet,belediye veya özel idarelere ait olan daire ve müesseselerin veya bu daire ve müesseselerden biriyle ikinci maddede yazılı dairelerden biri arasında çıkan uyuşmazlıklar,bulunduğu yerin ve uyuşmazlık gayrimenkule ilişkin ise, o gayrimenkulün bulunduğu yerin ve taraflar değişik yerlerden bulunuyorlarsa, davalı durumunda olan daire veya müessesenin ve davalının birden çok olduğu takdirde, bunlardan birinin bulunduğu yerin yüksek dereceli hukuk mahkemesi başkanı veya hakimi tarafından hakem sıfatı ile çözümlenir.” Denilmiştir.Ancak,hakemden alınacak tespit kararından sonra tescil isteği hakkında bir karar verilmek icap eder.Hakemden karar alınmadan, tescile karar verilmiş olması doğru değildir.Bu durumda,mahkemece yapılacak iş; mülkiyetin tesbiti meselesini ön mesele kabul edip,taraflara hakeme başvurmak üzere süre tanınması,bu hususun hakem aracılığıyla çözümlenmesini beklemek, ondan sonra tescile karar verilmekten ibarettir.Görev hususu düşünülmeksizin, işin esasına girilerek yazılı şekilde tescile karar verilmiş olması Kanuna aykırıdır.Davalı Hazine vekilinin temyiz itirazları bu bakımlardan yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi hükmü uyarınca BOZULMASINA ve 3.240.000 lira peşin harcın istek halinde Belediye Başkanlığına iadesine 29.4.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA