kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

8. Hukuk Dairesi 2002/3091 E., 2002/4018 K.

BELGESİZ ARAŞTIRMASI

İçtihat Metni

T.C
Y A R G I T A Y
8.Hukuk Dairesi

Esas-2002-3091
Karar-2002- 4018
Tarih:17.05.2002

YARGITAY KARARI

Davacılar, uyuşmazlık konusu 101 ada 120 parsele ait Hazine tapusunun kısmen iptal edilerek adlarına tapuya tescil edilmesini istemişlerdir.
Davalı Hazine vekili, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne kısmen reddine karar verilmesi üzerine hükmün kabule ilişkin bölümü davalı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Mahkemece yapılan inceleme ve araştırma hüküm vermeye yeterli bulunmamaktadır. Dosya arasında bulunan kadastro tutanağına göre; uyuşmazlık konusu 101 ada 120 parsel, kadastro çalışmaları sırasında Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden olduğu gerekçesiyle ham toprak niteliğiye Hazine adına tespit edilmiş, iptali istenilen tapu kaydı bu şekilde oluşmuştur. Davacı, miras yoluyla intikale ve eklemeli zilyeliğe dayanarak taşınmazın kısmen iptal edilerek adına tapuya tescil edilmesini istemiştir.Davalı Hazine, taşınmazın zilyetlikle kazanılamayacak yerlerden olduğunu ileri sürerek davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.Davacı, eklemeli zilyetliğe dayandığına ve taksim olgusu da kanıtlanmadığına, davacıların da müstakil 20 yıllık zilyetlikleri de bulunmadığına göre, davacılar ile miras bırakanı babaları K... yönünden 3402 sayılı Kadastro Yasasının 14. maddesinde öngörülen şekilde miktar araştırılması yapılması gerekir. Bundan ayrı, taşınmazın 3083 sayılı Yasa anlamında kuru ya da sulu nitelikte olup olmadığı da merciinden sorulup belirlenmemiştir. Davanın
kısmen reddine karar verildiğine göre, reddedilen bölüm yönünden davalı Hazine yararına Avkatlık Asgari Ücret Tarifeleri geregince Avukatlık ücreti takdir edilmesi gerekirken bu konuda olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemiş olması da isabetsizdir. Davalı Hazine vekilinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde olduğundan kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA 17.05.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA