kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1996/10998 E., 1996/13435 K.

KARAR

KARAR TEFHİMİ

USUL

ZABITLAR

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi

Sayı :
Esas Karar
96/10998 96/13435

Y A R G I T A Y İ L A M I

17.12.1996

Özet:Yargılama işlemleri zabıtla ispat edilir.
Yargılamanın sonunda tefhim kararın tefhimi zalatname ile belli
edilir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki
istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün temyiz eden M. E. ve vekili
Av. S. A. ile karşı taraf vekili Av. N. Ç. geldi. Gelenlerin
konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için
duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar
okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Yargılama özel haller dışında alenen yapılır. (HUMK. m. 149) Yapılan
tahkikat ve muhakemenin ceryanı zapta yazılır. (HUMK. m. 151) Muhakeme
celsesinin hıtamında zabıt, hakim ve katip tarafından derhal imzalanır.
(HUMK. md. 152) Zaptın tamamı veya bir kısmı talep üzerine iki tarafa
verilir. (HUMK. m. 155) Mahkemede hazır olan tarafların savunmaları
dinlendikten sonra yargılamanın sona erdiği bildirilir ve hüküm tefhim
edilir. (HUMK. md. 381) Hükmün sonuç kısmında gerekçeye ait herhangi bir söz
sarfedilmeksizin istek sonuçları hakkında verilen hükümle taraflara
yükletilen harç ve tanınan hakların gösterilmesi gerekir. (HUMK. m. 388/son)
Gerekçeli kararın da kısa karara uygun düzenlenmesi zorunludur. (10.4.1992
gün ve 7/4 sayılı içtihadı birleştirme kararı)
Hüküm fıkrasının davalının yüzüne karşı okunmadığı kendisine verilen
zabıt örneğinden anlaşılmaktadır. Bu durum tutanaktaki daktilo değişikliği
ile de sabittir. Karar yok hükmündedir. Mahkemece yapılacak iş, açıklanan
yasa hükümlerini dikkate alarak, oturumu açıp işlem yapmaktan ibarettir.
Açıklanan husus üzerinde durulmadan yazılı şekilde karar verilmesi doğru
görülmemiştir.
S O N U Ç : Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma
sebebine göre de diğer yönlerin incelenmesine yer olmadığına, duruşma için
taktir olunan altı milyon lira vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalıya
verilmesine, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle
karar verildi. 17.12.1996

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA