kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

8. Hukuk Dairesi 2002/3517 E., 2002/4042 K.

ORMAN DIŞINA ÇIKARMA

İçtihat Metni

T.C
Y A R G I T A Y
8.Hukuk Dairesi

Esas-2002-3517
Karar-2002-4042
Tarih:17.05.2002


YARGITAY KARARI

Davacı, 155 ada 69 parselin tapu kaydının iptali ile adına tapuya tesciline karar verilmesini istemiştir.
Davalı Hazine Temsilcisi, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmesi üzerine hüküm davalı Hazine Temsilcisi tarafından temyiz edilmiştir.
Uyuşmazlık konusu parsele ait kadastro tutanağında; 121 nolu Orman Kadastro Komisyonunca yapılan çalışmalar sırasında orman sınırı hattının dışına çıkartıldığı ve 15 yıldan bu yana Bekir oğlu Ö...nün tasarrufunda bulunduğunun muhtar ve bilirkişiler tarafından bildirilmesi üzerine 30.12.1998 tarihinde tarla niteliğiyle Hazine adına tespit edilmiştir.Mahkemece, kazanma koşullarının oluştuğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Bir yerin kazanmayı sağlayan zilyetlikle tapuya tescil edilebilmesi için tespit tarihine kadar Kanunda belirtilen kazanma koşullarının oluşması gerekir.Kadastro tutanağında, dava konusu taşınmazın 6831 sayılı Orman Kanununun 2/B maddesi hükmü uyarınca 31.12.1981 yılından önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini yitirmesi nedeniyle Hazine lehine orman dışına çıkartıldığı ve bu nedenle Hazine adına tespit edildiği anlaşılmıştır.Ormancı bilirkişi tarafından düzenlenen raporda taşınmazın öncesi itibariyle orman olmakla beraber niteliğini yitirdiği, Orman Kadastro Komisyonunca orman dışına çıkartıldığı açıklanmıştır. Bilirkişinin raporu uyuşmazlığın çözümü bakımından yeterli gerekçe içermemekte ise de, geri çevirme yazısı üzerine getirtilen tutanaklara göre, taşınmazın bulunduğu yerde 1986 yılında yetkili Orman Kadastro Komisyonunca yapılan sınırlandırma ve nitelik kaybı sebebiyle orman dışına çıkarma işlemleri sonucunda taşınmazın orman sınırlama hattının dışında bırakıldığı anlaşılmıştır. Tutanaktaki bilgilerle, ormancı bilirkişinin bilgileri birlikte değerlendirildiğinde, taşınmaz, öncesi itibariyle orman sayılan yer olup, nitelik kaybı sebebiyle orman dışına çıkartılmıştır.Çıkartma işleminin kesinleştiği tarihten tespit tarihine kadar kazanma süresi ve koşulları geçmemiştir.Davanın reddine karar verilmesi gerekirken kazanma koşularının oluştuğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.Davalı Hazine Temsilcisinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde olduğundan kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerler BOZULMASINA 17.05.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA