kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

19. Hukuk Dairesi 2002/3507 E., 2003/5176 K.

ALACAK

TARAF TEŞKİLİ

USULSÜZ TEBLİGAT

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
19.HUKUK DAİRESİ
B A Ş K A N L I Ğ I

Esas Karar
2002-3507 2003-5176
Y A R G I T A Y İ L A M I
Mahkemesi :İstanbul 4.Asliye Ticaret Mahkemesi
Tarihi :29.6.2001
Nosu :275-638

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

K A R A R
Dava, davacı tarafından davalıya satılan kürklerin bedeli 278.227. Finlandiya Makkası alacağın 23.11.1995 tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar işleyecek yıllık %16 teminat faizi ile birlikte tahsili işlemi ile açılan alacak davasıdır.
Mahkemece davanın kısmen kabulüne, 278.227 Firlandiya Makkasının dava tarihinden itibaren hesaplanacak %8 faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davalının temyizi, dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirmek üzere çıkartılan tebligatın tebliğinin usulsüz olduğu, taraf teşkili sağlanmadan yargılama yapılmasına yöneliktir.
Tebligat Kanununun 21 ve Tebligat tüzüğünün 28 ve 30.maddelerinde tebliğ imkansızlığı ve tebellüğüden imtina halinde tebliğ memurunun yapması gereken hususlar belirtilmiştir. Bu bağlamda tebligat memurunun muhatabın gözetildiği adreste bulunmaması sebebini komşu, kapıcı muhtar veya ihtiyar kurulu üyelerinden, zabıta amir ve memurlarından soruşturulup keyfiyeti tebliğ mazbatasında belirtmesi lazımdır. Bu işlemlerin yapılmamış olması muamelenin noksan ve yanlış tebliğ memurun sözünde kalmış olacağından tebligat usulsüz olur. Somut olayda da kanunun ve tüzüğün öngördüğü şekilde davalının adreste bulunmama sebebinin tahkik edilip tebliğ mazbatasına yazılmadığı anlaşıldığından tebligat usulsüzdür. Taraf teşkili sağlanmadan ve davalıya savunma imkanı verilmeden karar verilmesi esaslı bir usul hatası olup hükmün bozulmasını gerektirir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 16.5.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA